Agenda item

Sesiwn 7: Cyfarfod y bwrdd

Papur 1 - Cofnodion cyfarfod 27 Mai

Papur 2 - Papur diweddariad

Papur 3 - Tâl Cadeiryddion Pwyllgorau

Papur 4 - Adroddiad Blynyddol

 

Cofnodion:

Papur 1 - Cofnodion; Papur 2 - Papur Diweddaru

 

7.1 Cymeradwyodd y Bwrdd gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Mai 2021.

7.2 Trafododd y Bwrdd y materion a gododd yr Aelodau yn ystod y sesiwn galw heibio a gynhaliwyd y diwrnod blaenorol.

7.3 Trafododd y Bwrdd y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i’r Aelodau yng nghyswllt Covid-19 a nododd y byddai Llywodraeth Cymru yn adolygu’r cyfyngiadau ar 14 Gorffennaf.

7.4 Trafododd y Bwrdd y sylwadau a oedd wedi dod i law ynghylch agor ac ailagor swyddfeydd. Cytunodd y Bwrdd i dynnu sylw at Gronfa Dychwelyd i Swyddfeydd yn dilyn Covid-19 a sut y gall yr Aelodau gael y cymorth ariannol a gynigir.

7.5 Trafodwyd hefyd newidiadau strwythurol ehangach, a mwy arwyddocaol i gynllun y swyddfeydd, gan ystyried a fyddai modd eu cynnwys yng nghwmpas y Gronfa Dychwelyd i Swyddfeydd yn dilyn Covid-19. Roedd y Bwrdd yn sylweddoli y byddai rhai o’r Aelodau efallai’n cael problemau penodol wrth sicrhau bod eu swyddfeydd yn ddiogel o ran Covid.  Nododd y Bwrdd ei bod yn debygol y bydd cyfyngiadau ar allu'r Aelodau i ymgymryd â newidiadau o’r fath fel lesddeiliaid. Yn unol â chyfarwyddyd Llywodraeth Cymru i gymryd “mesurau rhesymol”, roedd y Bwrdd o'r farn y bydd angen i Asesiadau Risg yr Aelodau ystyried amrywiol opsiynau i weithio mor hyblyg â phosibl yng nghyd-destun cyfyngiadau strwythurol eu swyddfeydd. Nodwyd y gallai’r Aelodau hawlio arian o’r Gronfa Costau Swyddfa a Chysylltu ag Etholwyr os oedd angen cyngor a barn arbenigol arnynt i baratoi eu hasesiadau risg.

7.6 Cytunodd y Bwrdd y byddai’n ddefnyddiol cael tystiolaeth uniongyrchol gan yr Aelodau, yn enwedig mewn perthynas â’r cymorth sydd ei angen arnynt i agor ac ailagor swyddfeydd mewn modd sy’n “ddiogel o ran Covid”.   I'r perwyl hwnnw, cytunodd y Bwrdd i adolygu'r darpariaethau sydd ar gael i’r Aelodau i’w cynorthwyo â gofynion Covid yn y cyfarfod ym mis Medi a gwahodd yr Aelodau i rannu gwybodaeth i'r Bwrdd ei hystyried.

7.7 Trafododd y Bwrdd y wybodaeth ddiweddaraf am ymgysylltu â’r Aelodau dros doriad yr haf a chyn y cyfarfod ym mis Medi.  Hefyd, cytunodd y Bwrdd i gynnal sesiynau galw heibio i’r Aelodau yn fwy rheolaidd, sef unwaith bob tymor. 

7.8 Nododd y Bwrdd y wybodaeth ddiweddaraf am lansio’i wefan newydd.

7.9 Cytunodd y Bwrdd ar ei flaenraglen waith tan fis Ionawr 2022.

Camau i’w cymryd: Yr ysgrifenyddiaeth i:

-       drefnu i gyhoeddi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd fis Mai;

-       rhoi gwybodaeth i’r Bwrdd i’w alluogi i adolygu’r darpariaethau sydd ar gael i’r Aelodau a’u swyddfeydd, mewn perthynas â Covid-19;

-       gofyn am dystiolaeth gan yr Aelodau yng nghyswllt cymorth i fodloni gofynion Covid-19;

-       cwblhau’r rhaglen o ymweliadau â’r Aelodau a’u swyddfeydd;

-       trefnu sesiynau galw heibio i'r Aelodau yn y dyfodol, a chynnal y nesaf yn nhymor yr hydref;

-       trefnu cyfarfodydd i’r Cynrychiolwyr yn ystod y cyfarfod ym mis Medi;

-       anfon lincs i’r fersiynau terfynol o’r wefan newydd at aelodau’r Bwrdd a threfnu iddi fynd yn fyw pan fydd yn barod.

 

Papur 3 - Tâl Cadeiryddion y Pwyllgorau

7.10 Trafododd y Bwrdd y wybodaeth ddiweddaraf gan Siwan Davies, Cyfarwyddwr Busnes y Senedd am sefydlu pwyllgorau, fel y cytunwyd gan y Senedd dros yr wythnosau diwethaf. Cafodd y Bwrdd hefyd wybod am gyd-destun penderfyniadau’r Pwyllgor Busnes mewn perthynas â chylchoedd gwaith y pwyllgorau a’u hamserlenni.

7.11 Nododd y Bwrdd y cyngor cyfreithiol gan Huw Williams, y Prif Gynghorydd Cyfreithiol, ar gymhwyso'r Penderfyniad a'i allu i weithredu ei benderfyniadau ar y cyflogau sy'n daladwy i ddeiliaid swyddi ychwanegol o’r dyddiad y cawsant eu penodi.

7.12 O ystyried cylch gwaith a chyfrifoldebau cadeiryddion y pwyllgorau, a phwysigrwydd rôl holl bwyllgorau’r Senedd yn y gwaith o ddwyn y Llywodraeth i gyfrif a chyflawni swyddogaethau’r Senedd, penderfynodd y Bwrdd y bydd yr holl gadeiryddion a gaiff eu hethol ar ôl 29 Mehefin yn gallu hawlio’r gyfradd uwch o £13,741 y flwyddyn.  Cytunodd y Bwrdd y byddai’r tâl hwnnw’n daladwy o’r dyddiad y cawsant eu hethol yn gadeirydd, sef 29 Mehefin.

7.13 Cytunodd y Bwrdd hefyd i gadw'r ddwy gyfradd o dâl ar gyfer cadeiryddion y pwyllgorau fel y nodwyd yn y Penderfyniad i'w defnyddio yn y dyfodol os bydd angen gwneud hynny yn ystod tymor y Senedd hon.

Camau i’w cymryd: Yr ysgrifenyddiaeth i:

-       ysgrifennu at gadeiryddion yr holl bwyllgorau i roi gwybod iddynt am benderfyniad y Bwrdd;

-       ysgrifennu at Gadeirydd y Pwyllgor Busnes yn amlinellu penderfyniadau’r Bwrdd;

-       rhoi gwybod i dîm Cymorth Busnes i’r Aelodau am y penderfyniad, i ganiatáu iddynt wneud y trefniadau angenrheidiol i dalu’r cadeiryddion.

 

Papur 4 - Adroddiad Blynyddol

7.14 Trafododd y Bwrdd ei adroddiad blynyddol ar gyfer y flwyddyn ariannol ddiwethaf a chytuno arno. Cytunodd hefyd y byddai'n cymeradwyo'r dadansoddiad terfynol o gostau drwy’r e-bost unwaith y byddent ar gael.

Camau i’w cymryd: Yr ysgrifenyddiaeth i:

-       drefnu i gyfieithu a pharatoi'r adroddiad i'w gyhoeddi, gyda'r bwriad o'i osod gerbron y Senedd ddiwedd mis Gorffennaf;

-       trefnu i aelodau blaenorol y Bwrdd gytuno ar y dadansoddiad o’u costau tra oeddent yn aelodau o’r Bwrdd, cyn eu cyhoeddi.