Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Lleoliad Allanol

Cyswllt: Graeme Francis 

Nodyn: Yr Hen Goleg, Aberystwyth 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 06/07/2018 - Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod.

 

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Mick Antoniw, Jayne Bryant, John Griffiths, Lynne Neagle a Bethan Sayed.

 

2.

Sesiwn i Graffu ar Waith y Gweinidog - Y Diwydiant Twristiaeth yng Nghymru

Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC - Prif Weinidog Cymru

Jason Thomas, Cyfarwyddwr, Diwylliant, Chwaraeon a Twristiaeth

Mari Stevens, Dirprwy Gyfarwyddwr, Marchnata

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Bu'r Pwyllgor yn craffu ar waith y Prif Weinidog ar y diwydiant twristiaeth yng Nghymru, yn enwedig mewn perthynas â Strategaeth Llywodraeth Cymru (Partneriaeth ar gyfer Twf), cefnogaeth i fusnesau bach ac effaith Brexit, gan gynnwys tegwch o ran symudiad pobl.

 

2.2 Cytunodd y Prif Weinidog i ddarparu rhagor o wybodaeth i'r Pwyllgor am:

 

·         pryd y bydd canlyniadau'r astudiaeth ddichonoldeb i ailagor y rheilffordd rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin yn cael eu cyhoeddi a beth fydd y camau nesaf;

·         unrhyw ddiweddariad i'r cynllun gweithredu sy'n sail i'r Bartneriaeth ar gyfer Twf, sef strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer twristiaeth, am weddill y strategaeth; ac

·         ymchwil i broffil ymwelwyr safleoedd Cadw.

   

 

 

3.

Sesiwn i Graffu ar Waith y Gweinidog - Materion Amserol

Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC - Prif Weinidog Cymru

 

Cofnodion:

Gofynnodd yr Aelodau gwestiynau i'r Prif Weinidog ar faterion amserol.

 

4.1

PTN 1 - Ymateb gan y Prif Weinidog yn dilyn y cyfarfod ar 16 Chwefror 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nodwyd y papur.

 

4.2

PTN 2 - Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.2 i roi cyfarwyddyd i'r Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nodwyd y papur.

 

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

Eitem 6

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

6.

Trafod y dystiolaeth o'r sesiwn flaenorol

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd yn y sesiynau blaenorol a chytunodd i ysgrifennu at y Prif Weinidog i ofyn am ragor o wybodaeth am nifer o faterion.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu