Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Theatr Hafren, y Drenewydd

Cyswllt: Graeme Francis 

Nodyn: External, Theatr Hafren, y Drenewydd 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 16/02/2018 - Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Bethan Jenkins, Lynne Neagle, Nick Ramsay a David Rees.

 

1.3 Croesawodd y Cadeirydd Mick Antoniw i'r Pwyllgor, a diolchodd i Huw Irranca-Davies am ei gyfraniad at waith y Pwyllgor yn ystod ei amser fel aelod ohono.

 

(11:30-13:00)

2.

Sesiwn i graffu ar waith y Gweinidog - Y Diwydiant Bwyd a Diod yng Nghymru

Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC - Prif Weinidog Cymru

Tim Render, Cyfarwyddwr Tir, Natur a Fwyd

David Morris, Dirprwy Bennaeth yr Is-adran Fwyd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Bu'r Pwyllgor yn craffu ar waith y Prif Weinidog mewn perthynas â'r diwydiant bwyd a diod yng Nghymru, yn enwedig o ran effaith Brexit ac effaith trefniadau masnachu posibl yn y dyfodol.

 

2.2 Cytunodd y Prif Weinidog i ddarparu rhagor o wybodaeth i'r Pwyllgor ynghylch y materion a ganlyn:

 

·         pa un a fyddai'n bosibl i Lywodraeth Cymru ddarparu cymorth pellach i gwmnïau sydd am fod yn rhan o deithiau masnach tramor sy'n cael eu harwain gan Lywodraeth Cymru, gan gynnwys pa un a fyddai'n bosibl trefnu bod y daith gyntaf yn rhad ac am ddim; a

·         sut y gellid cefnogi'r broses o gyflenwi cynhyrchion Cymreig i fanwerthwyr mawr.

 

2.3 Cytunodd y Prif Weinidog y byddai'n rhoi ystyriaeth bellach i'r syniad o ddynodi bwyd a diod fel thema dwristiaeth am flwyddyn yn y dyfodol.

 

 

(13:00-13:30)

3.

Sesiwn i graffu ar waith y Gweinidog - Materion Amserol

Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC - Prif Weinidog Cymru

 

Cofnodion:

Gofynnodd yr Aelodau gwestiynau i'r Prif Weinidog ar faterion amserol.

 

4.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nodwyd y papur.

 

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Item 6

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

6.

Trafod y dystiolaeth a gafwyd o'r sesiwn flaenorol

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd yn y sesiwn flaenorol a chytunodd i ysgrifennu at y Prif Weinidog i ofyn am ragor o wybodaeth am nifer o faterion.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu