Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Graeme Francis 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 1MB) Gweld fel HTML (281KB)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

2.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon.

 

2.2 Croesawodd y Cadeirydd y Prif Weinidog a'i swyddogion i'r cyfarfod.

 

 

2.

Sesiwn i graffu ar waith y Gweinidog

Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC - Prif Weinidog Cymru

Jo Salway - Pennaeth Is-Adran y Cabinet

Will Whiteley - Pennaeth Uned y Rhaglen Ddeddfwriaethol a Llywodraethiant

 

(09:00-10:40)

2.1

Rhaglen lywodraethu Llywodraeth Cymru ar gyfer y Pumed Cynulliad - Symud Cymru Ymlaen 2016-2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1 Bu'r Pwyllgor yn holi'r Prif Weinidog ynghylch rhaglen lywodraethu Llywodraeth Cymru.

 

2.1.2 Gwnaeth y Prif Weinidog rannu â'r Pwyllgor lythyr dyddiedig 14 Gorffennaf 2016 a oedd yn ymdrin ag aelodaeth y Grŵp Diwygio Deddfwriaethol.

 

 

(10:40-11:00)

2.2

Trafodaeth ar Faterion Cyfoes

Cofnodion:

2.2.1 Gofynnodd y Pwyllgor nifer o gwestiynau i'r Prif Weinidog ynghylch materion cyfoes.

 

2.2.2 Cytunodd y Prif Weinidog i roi nodyn ynghylch y sefyllfa gyfreithiol mewn perthynas â thollau Pont Hafren, yn benodol ynglŷn â'r union adeg y bydd y bont yn cael ei throsglwyddo i berchnogaeth gyhoeddus.

 

 

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Eitem 4  

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

(11:00-11:30)

4.

Trafod y Dystiolaeth o'r Sesiwn Flaenorol

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd yn y sesiwn flaenorol a chytunodd i ysgrifennu at y Prif Weinidog i ofyn am ragor o wybodaeth am nifer o faterion.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu