Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 01/10/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Michelle Brown a Joyce Watson.

1.3 Diolchodd y Cadeirydd i Jenny Rathbone a Jack Sargeant am eu gwaith ar y Pwyllgor a chroesawodd Vikki Howells a Joyce Watson.

 

 

(14.00-15.30)

2.

Perthynas Cymru ag Ewrop a'r byd yn y dyfodol – rhan dau – sesiwn dystiolaeth

Syr Emyr Jones Parry, Cymdeithas Ddysgedig Cymru

Auriol Miller, y Sefydliad Materion Cymreig

Walter May, GlobalWelsh 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(15.30-15.35)

3.

Papur i’w nodi

3.1

Papur i'w nodi 1 - Gohebiaeth oddi wrth Mick Antoniw, Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, at Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, ynglŷn â Bil Amaethyddiaeth Llywodraeth y DU – 24 Medi 2018 [Saesneg yn unig]

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nodwyd y papur.

 

(15.35)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(15.35-16.00)

5.

Perthynas Cymru ag Ewrop a'r byd yn y dyfodol – rhan dau – trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.