Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sarah Beasley 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 23/09/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

 

(09.30-10.45)

2.

COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Tracy Cooper, Prif Weithredwr - Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Quentin Sandifer, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Iechyd Cyhoeddus a Chyfarwyddwr Meddygol - Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Giri Shankar, Cyfarwyddwr Digwyddiad ar gyfer yr ymateb i COVID-19 - Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Briff ymchwil

Papur 1 – Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 

(11.00-12.15)

3.

COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd CLlLC ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Y Cynghorydd Huw David, Llefarydd CLlLC ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Y Cynghorydd Llinos Medi, Arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn

Chris Llewelyn, Prif Weithredwr – CLILC

Y Cynghorydd Mark Pritchard, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

 

Papur 2 – Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

3.2 Datganodd Andrew RT Davies MS ei fod yn aelod o awdurdod lleol.

3.3. Cytunodd cynrychiolwyr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i roi'r wybodaeth ddiweddaraf am statws taliadau'r bonws o £500 i weithwyr gofal cymdeithasol ym mhob awdurdod lleol.

 

(12.15)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw.

 

(12.15-12.30)

5.

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.