Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sarah Beasley 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 17/10/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns AC. Bu Darren Millar AC yn dirprwyo ar ei rhan.

 

(09.30-11.00)

2.

Gwasanaethau Mamolaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg: Sesiwn dystiolaeth gyda David Jenkins

David Jenkins, Cynghorydd Annibynnol i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

 

Briff Ymchwil

Papur 1 – David Jenkins

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan David Jenkins:

 

(11.00)

3.

Papurau i’w nodi

3.1

Gwybodaeth ychwanegol gan y Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned ynghylch y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

(11.00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y Cynnig i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

 

(11.00-11.15)

5.

Gwasanaethau Mamolaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(11.15-12.00)

6.

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Trafod y dystiolaeth ac ystyried themâu sy’n dod i’r amlwg.

 

Papur 3 – Materion allweddol i’r Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Nododd y Pwyllgor y themâu allweddol i'w cynnwys yn yr adroddiad drafft a chytunodd ar ddull gweithredu ar gyfer yr adroddiad.

 

 

(12.00-12.45)

7.

Effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas â Gofalwyr: Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd yr Aelodau i’w drafod ymhellach yng nghyfarfod yr wythnos nesaf.