Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Claire Morris 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 13/12/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Lynne Neagle AC.

 

(09.30 - 10.00)

2.

Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 6 - Alcohol Concern Cymru

Dr Richard Piper, Prif Weithredwr, Alcohol Research UK

Andrew Misell, Cyfarwyddwr, Alcohol Concern Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Alcohol Concern Cymru.

2.2 Cytunodd Andrew Misell a Dr Richard Piper i ddarparu’r canlynol i’r Pwyllgor:

- nifer yr unigolion sy’n derbyn triniaeth cymorth alcohol yng Nghymru;

- y grŵp oedran sydd fwyaf tebygol o fod yn aml-ddefnyddio alcohol a chyffuriau.

 

(10.05 - 10.50)

3.

Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 7 – Byddin yr Iachawdwriaeth a Barnardo's

Lynden Gibbs, Byddin yr Iachawdwriaeth

Tim Ruscoe, Swyddog Materion Cyhoeddus Cymru, Barnardo’s

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Fyddin yr Iachawdwriaeth a Barnardo’s.

 

4.

Papurau i'w nodi

4.1

Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) - Gwybodaeth ychwanegol gan Chris Snowdon, Sefydliad Materion Economaidd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Chris Snowdon, y Sefydliad Materion Economaidd.

 

4.2

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid i Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynglŷn â chyllideb drafft 2018-19

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2a Nododd y Pwyllgor y llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch y gyllideb ddrafft 2018-19.

 

4.3

Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) - Gwybodaeth ychwanegol gan Yr Athro Stockwell, Prifysgol Victoria

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan yr Athro Stockwell, Prifysgol Victoria.

 

4.4

Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)l - Crynodeb o waith gaiff ei chynnal gan Dîm Allgymorth y Cynulliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.4a Nododd y Pwyllgor y crynodeb o’r gwaith a wnaed gan Dîm Allgymorth y Cynulliad Cenedlaethol.

 

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(10.50 - 11.00)

6.

Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) - ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a roddwyd yn ystod eitemau 2 a 3 y cyfarfod.

(11.00 - 11.15)

7.

Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith ar gyfer dechrau 2018, a chytunodd arni.