Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 30/06/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon - y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Cofnodion:

1.1     Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.

 

1.2     Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, dywedodd y Cadeirydd ei fod wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn amddiffyn iechyd y cyhoedd.

 

1.3     Dywedodd y Cadeirydd fod y Pwyllgor wedi cytuno, pe bai'n gadael y cyfarfod am ryw reswm, y byddai Dawn Bowden AS yn Gadeirydd Dros Dro yn unol â Rheol Sefydlog 17.22.

 

 

(14.00-15.00)

2.

Ymchwiliad i Covid-19 a’i effaith: sesiwn dystiolaeth ar anabledd

Miranda Evans, Swyddog Polisi a Rhaglenni, Anabledd Cymru

Megan Thomas, Swyddog Polisi, Anabledd Cymru

Zoe Richards, Prif Weithredwr, Anabledd Dysgu Cymru

Ansley Workman, Cyfarwyddwr, RNIB Cymru

Nathan Owen, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus, RNIB Cymru

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·         Miranda Evans, Swyddog Polisi a Rhaglenni, Anabledd Cymru

·         Megan Thomas, Swyddog Polisi, Anabledd Cymru

·         Zoe Richards, Prif Weithredwr, Anabledd Dysgu Cymru

·         Ansley Workman, Cyfarwyddwr, RNIB Cymru

·         Nathan Owen, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus, RNIB Cymru

 

2.2 Yn ystod y cyfarfod, cytunodd RNIB Cymru i roi gwybodaeth ychwanegol i'r Pwyllgor am hyfforddi cŵn tywys a chadw pellter cymdeithasol.

 

 

(15.15-16.00)

3.

Ymchwiliad i Covid-19 a’i effaith: sesiwn dystiolaeth ar aelwydydd incwm isel

Steffan Evans, Swyddog Polisi ac Ymchwil, Sefydliad Bevan

Claire Thomas, Swyddog Polisi ac Ymchwil, Sefydliad Bevan

Rachel Cable, Pennaeth Oxfam Cymru    

Gwennan Hardy, Uwch Swyddog Polisi, Cyngor ar Bopeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.    Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Steffan Evans, Swyddog Polisi ac Ymchwil, Sefydliad Bevan

·         Claire Thomas, Swyddog Polisi ac Ymchwil, Sefydliad Bevan

·         Rachel Cable, Pennaeth Oxfam Cymru   

·         Gwennan Hardy, Uwch Swyddog Polisi, Cyngor ar Bopeth Cymru

 

3.2 Yn ystod y cyfarfod, cytunodd Oxfam Cymru i roi copi o’i adroddiad, 'The Welsh Doughnut 2020' i'r Pwyllgor.

 

 

(16.15-17.00)

4.

Ymchwiliad i Covid-19 a’i effaith: sesiwn dystiolaeth ar rywedd

Catherine Fookes, Cyfarwyddwr, Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru   

Cerys Furlong, Prif Weithredwr, Chwarae Teg

Robert Visintainer, Rheolwr Prosiectau, Men’s Sheds Cymru

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Catherine Fookes, Cyfarwyddwr, Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru  

·         Cerys Furlong, Prif Weithredwr, Chwarae Teg

·         Robert Visintainer, Rheolwr Prosiect, Men's Sheds Cymru

 

(17.00)

5.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

5.1

Gohebiaeth gan y Llywydd ynghylch cais y Pwyllgor am ddadl yn y Cyfarfod Llawn ar fudd-daliadau yng Nghymru - 17 Mehefin 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1a Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Llywydd ynghylch cais y Pwyllgor am ddadl yn y Cyfarfod Llawn ar fudd-daliadau yng Nghymru.

 

5.2

Gohebiaeth gan Goleg Brenhinol Meddygon Teulu Cymru ynghylch cynllunio gofal ymlaen llaw a chyfarfod y Pwyllgor ar 16 Mehefin

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2a Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Goleg Brenhinol Meddygon Teulu Cymru ynghylch cynllunio gofal ymlaen llaw a chyfarfod y Pwyllgor ar 16 Mehefin.

 

(17.00)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(17.00-17.15)

7.

Ymchwiliad i Covid-19 a’i effaith: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2, 3 a 4.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu