Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 07/11/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod (09.50 – 10.00)

 

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(10.00 - 11.00)

2.

Ymchwiliad ôl-ddeddfwriaethol i Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015: craffu ar waith Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip.

Julie James AC, Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip

Christine Grimshaw, Pennaeth Tîm TEMCDThRh, Llywodraeth Cymru

Jo-Anne Daniels, Cyfarwyddwr, Cymunedau a Threchu Tlodi, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

3.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

3.1

Gwybodaeth ychwanegol gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru mewn perthynas â chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20

Dogfennau ategol:

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Egwyl (11.00 – 11.05)

(11.05 - 11.15)

5.

Ymchwiliad ôl-ddeddfwriaethol i Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 2015: trafod y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 2

(11.15 - 11.20)

6.

Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) - Trefn ystyried - cytundeb mewn egwyddor cyn trafodion Cyfnod 2

(11.20 - 12.45)

7.

Ymchwiliad i ddiogelwch tân mewn tyrrau o fflatiau yng Nghymru (sector preifat): trafod yr adroddiad drafft

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu