Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Christopher Warner 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Joyce Watkins AC, Rhianon Passmore AC a Janet Finch-Saunders AC.

 

(09.15 - 10.15)

2.

Ymchwiliad i ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru: sesiwn dystiolaeth 4

Naomi Alleyne, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Anne Hubbard, Cyfarwyddwr, Partneriaeth Mewnfudo Strategol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Naomi Alleyne, Cyfarwyddwr, Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

·         Anne Hubbard, Cyfarwyddwr, Partneriaeth Ymfudo Strategol Cymru

 

2.2 Cytunodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ddarparu:

·         gwybodaeth am gynlluniau'r Swyddfa Gartref ar gyfer ffoaduriaid a cheiswyr lloches y gall awdurdodau lleol yng Nghymru gymryd rhan ynddynt, y tu allan i'r Cynllun Adsefydlu Ffoaduriaid Syria;

·         enghreifftiau gan gydgysylltwyr cydlyniant cymunedol rhanbarthol o bobl leol yn y gymuned yn cefnogi ffoaduriaid, fel "cyfeillio" a darparu cymorth ieithyddol.

 

2.3 Cytunodd Partneriaeth Ymfudo Strategol Cymru i ddarparu copi o'r ymchwil a wnaed yn ddiweddar gan Uchel Gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Ffoaduriaid (UNHCR) ar ffoaduriaid yng Nghymru sydd ar y cyfan wedi cael profiadau cadarnhaol o gael eu hadleoli yng Nghymru.

 

(10.15 - 11.15)

3.

Ymchwiliad i ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru: sesiwn dystiolaeth 5

Catriona Williams OBE, Prif Weithredwr, Plant yng Nghymru

Cheryl Martin, Swyddog Datblygu, Tlodi Plant, Plant yng Nghymru

Rocio Cifuentes, Cyfarwyddwr, Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig

Shehla Khan, Rheolwr, Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Catriona Williams OBE, Prif Weithredwr, Plant yng Nghymru

·         Cheryl Martin, Swyddog Datblygu, Tlodi Plant, Plant yng Nghymru

·         Rocio Cifuentes, Cyfarwyddwr, Tîm Cefnogi Ieuenctid Ethnig

·         Shehla Khan, Rheolwr, Tîm Cefnogi Ieuenctid Ethnig

 

(11.30 - 12.30)

4.

Ymchwiliad i ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru: sesiwn dystiolaeth 6

Yr Athro Bill Yule, Cymdeithas Seicolegol Prydain

Dr Gill Richardson, Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd y Cyhoedd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Roisin O’Hare, Nyrs Ceiswyr Lloches, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Yr Athro Bill Yule, Cymdeithas Seicolegol Prydain

·         Dr Gill Richardson, Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd y Cyhoedd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

·         Roisin O'Hare, Nyrs Ceiswyr Lloches, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

 

4.2 Cytunodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan i ddarparu gwybodaeth am yr asesiadau iechyd a gynhaliwyd nyrsys plant sy'n derbyn gofal ar ffoaduriaid ifanc sydd eu pen eu hunain.

 

5.

Papurau i’w nodi

5.1

Ymchwiliad i ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru: Nodyn ar yr ymweliad â Chyngor Ffoaduriaid yr Alban

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1.a. Nododd y Pwyllgor y nodyn am yr ymweliad â Chyngor Ffoaduriaid yr Alban.

 

5.2

Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig mewn perthynas â Rhan L y Rheoliadau Adeiladu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2.a. Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig mewn perthynas â Rhan L y Rheoliadau Adeiladu.

 

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.

 

(12.30 - 12.45)

7.

Ymchwiliad i ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru - trafod y dystiolaeth o dan eitemau 2, 3 a 4

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd.

 

(12.45 - 13.00)

8.

Y Bil Undebau Llafur (Cymru): Trafod y dull o graffu

Cofnodion:

8.1 Datganodd yr Aelodau a ganlyn fuddiannau perthnasol fel aelodau o undebau:

·         John Griffiths AC;

·         Siân Gwenllian AC;

·         Jenny Rathbone AC.

 

8.2 Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull craffu Cyfnod 1 ar y Bil Undebau Llafur (Cymru).

 

(13.00 - 13.15)

9.

Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Economi Ddigidol

Cofnodion:

9.1 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol i ofyn am eglurhad ynghylch goblygiadau hawliau dynol cymalau perthnasol y Bil.