Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

View the meeting transcript (PDF 344KB) View as HTML (271KB)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

1.2        Datganodd Russell George AC ei fod yn berchennog busnes bach sy'n talu ardrethi busnes.

(10.00-11.15)

2.

Ardrethi Busnes yng Nghymru - panel arbenigol

David Magor, Prif Weithredwr, y Sefydliad Ardrethu a Phrisio Refeniw

Andrew West, Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig Cymru

Matthew Williams, Cynghorydd Polisi, Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Bu Matthew Williams, Andrew West a David Magor yn ateb cwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

 

2.2 Cytunodd David Magor i ddarparu ffigurau manwl ar werth ardrethol eiddo yng Nghaerdydd.

(11.15-12.15)

3.

Ardrethi Busnes yng Nghymru - Craffu ar waith yr Ysgrifennydd Cabinet

Dr Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Debra Carter, Dirprwy Gyfarwyddwr, Polisi Cyllid Llywodraeth Leol, Lywodraeth Cymru

Joanna Valentine, Pennaeth Polisi Trethi Lleol, Lywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu Mark Drakeford AC, Debra Carter a Joanna Valentine yn ateb cwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

4.

Papurau i’w nodi

4.1

Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau at Ysgrifennydd Gwladol Cymru ynghylch Bil Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1.1 Nododd y Pwyllgor y papur.

4.2

Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith ynghylch amserlen o ran y fasnachfraint rheilffyrdd a'r metro.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2.1 Nododd y Pwyllgor y papur.

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac eitem 1 o'r cyfarfod ar 13 Hydref

Cofnodion:

5.1 Cytunodd y Pwyllgor i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac eitem 1 o'r cyfarfod ar 13 Hydref.