Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 17/10/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant.

2.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 3 a 4

Cofnodion:

2.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(09:40-09:55)

3.

Blaenraglen waith – Opsiynau ar gyfer y gwanwyn

Cofnodion:

3.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod ei flaenraglen waith

(09:55-10.00)

4.

Llythyr(au) drafft

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y llythyrau drafft.

(10.00-11.00)

5.

Craffu ar waith Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip

Julie James AM, Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip

Richard Sewell, Dirprwy Gyfarwyddwr Seilwaith TGCh

Adam Butcher, Uwch-reolwr Polisi ac Ymgysylltu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Atebodd Julie James AC, Richard Sewell ac Adam Butcher gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

(11.00-12.00)

6.

Craffu ar waith y Prif Gynghorydd Gwyddonol

Yr Athro Peter Halligan, Y Prif Gynghorydd Gwyddonol

Chris Hale, Pennaeth Swyddfa Gwyddoniaeth Llywodraeth Cymru

Dr Delyth Morgan, Pennaeth Datblygu’r Rhaglen Ymchil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Atebodd yr Athro Peter Halligan, Chris Hale a Delyth Morgan gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

(12.00-12.05)

7.

Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.