Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 07/03/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon

1.2 Datganodd Lee Waters ei fod eisoes wedi gweithio ar ran Sustrans a'i fod yn cadeirio'r Grŵp Trawsbleidiol ar y Ddeddf Teithio Llesol ar hyn o bryd.

(09.30-10.45)

2.

Ymgyrchwyr - Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 - Craffu ar ôl Deddfu

Rachel Maycock, Rheolwr Cymru, Living Streets Cymru

Steve Brooks, Cyfarwyddwr Cenedlaethol, Sustrans Cymru

Ryland Jones, Pennaeth Amgylchedd Adeiledig, Sustrans Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Rachel Maycock, Steve Brooks a Ryland Jones gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

(11.00-11.45)

3.

Amgylchedd adeiledig - Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 - Craffu ar ôl Deddfu

Simon Shouler, Rheolwr y Gymdeithas Ymgynghoriaeth a Pheirianneg (ACE) yng Nghymru, ACE Cymru Wales

Robert Jones, Cynllunydd Trafnidiaeth Cyswllt gyda WSP Consultants, Aelod o Gymdeithas Ymgynghoriaeth a Pheirianneg Cymru (ACE)

Martin Buckle, Ymgynghorydd Cynllunio, Trafnidiaeth ac Adfywio Annibynnol / Cadeirydd, Fforwm Cynllunio Polisi ac Ymchwil Cymru

Mark Farrar, Cyfarwyddwr Cynllunio, The Urbanists Ltd (Yn cynrychioli y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI) Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Simon Shouler, Robert Jones, Martin Buckle a Mark Farrar gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.

4.

Papur(au) i'w nodi

4.1

Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth at y Cadeirydd ynghylch Comisiynydd Traffig Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

4.2

Gohebiaeth at Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip, a'r Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, ynghylch Ofcom: Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth Drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

4.3

Gohebiaeth at Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig ynglŷn ag elfennau cynllunio y Cynllun Gweithredu Symudol a'i hymateb

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

4.4

Gwybodaeth ychwanegol gan Openreach yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 25 Ionawr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.4.1 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol.

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(11.45-12.00)

6.

Gohebiaeth at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth, gan gynnwys crynodeb wedi'i atodi o’r materion allweddol – ymchwiliad Pwerau Newydd: Posibiliadau Newydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

(12.00-12.15)

7.

Trafod Blaenraglen Waith ddrafft yr haf

Cofnodion:

7.1 Nododd y Pwyllgor y Flaenraglen Waith ddrafft.