Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 22/11/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Bethan Jenkins, Hannah Blythyn, Jeremy Miles, Lee Waters a Suzy Davies. Daeth Mick Antoniw fel dirprwy.

 

(09:30 - 10:20)

2.

Yr Amgylchedd Hanesyddol: Sesiwn dystiolaeth 3

Alex Glanville, Pennaeth Gwasanaethau Eiddo, yr Eglwys yng Nghymru

Gethin Rhys, Swyddog Polisi’r Cynulliad Cenedlaethol, Cytûn - Eglwysi Ynghyd yng Nghymru

Judith Morris, Ysgrifennydd Cyffredinol, Undeb Bedyddwyr Cymru

Dr Christian Williams, Cydlynydd Corfforaeth Undeb Bedyddwyr Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Bu’r tystion yn ateb cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

(10:30 - 11:20)

3.

Yr Amgylchedd Hanesyddol: Sesiwn dystiolaeth 4

Rob Lennox, Cynghorwr Polisi, Sefydliad Siartredig yr Archaeolegwyr

Kate Geary, Pennaeth Ymarfer a Datblygiad Proffesiynol, Sefydliad Siartredig yr Archaeolegwyr

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

(11:20 - 12:10)

4.

Yr Amgylchedd Hanesyddol: Sesiwn dystiolaeth 5

Jonathan Thompson, Uwch Gynghorwr Treftadaeth, y Gymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad

Rhianne Jones, Swyddog Polisi, y Gymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

5.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

5.1 Nododd aelodau'r Pwyllgor y papur.

 

5.1

Gohebiaeth gan S4C: Cytundeb partneriaeth rhwng S4C a'r BBC

Dogfennau ategol:

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.22 i benodi Cadeirydd dros dro

Yn absenoldeb Bethan Jenkins AC, gwahoddir y Pwyllgor i gytuno i benodi Sian Gwenllian AC fel Cadeirydd dros dro ar gyfer tri cyfarfod nesaf y Pwyllgor.

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

7.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(12:10 - 12:30)

8.

Ôl-drafodaeth breifat

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu