Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

7.

Trawsgrifiadau

Cofnodion:

(09:00 - 09:50)

2.

Ymchwiliad i Strategaeth Iaith Gymraeg ddrafft Llywodraeth Cymru: Sesiwn dystiolaeth 1

Rex Phillips, Swyddog Cenedlaethol Cymru, NASUWT

Rob Williams, Cyfarwyddwr Polisi, NAHT

Elaine Edwards, Ysgrifennydd Cyffredinol, UCAC

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Bu’r tystion yn ateb cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

(09:50 - 10:40)

3.

Ymchwiliad i Strategaeth Iaith Gymraeg ddrafft Llywodraeth Cymru: Sesiwn dystiolaeth 2

Gwenllian Landsdown Davies, Prif Weithredwr y Mudiad Meithrin

Dr Rhodri Llwyd Morgan, Cadeirydd, Mudiad Meithrin

Cofnodion:

3.1 Bu’r tystion yn ateb cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

(10:50 - 11:40)

4.

Ymchwiliad i Strategaeth Iaith Gymraeg ddrafft Llywodraeth Cymru: Sesiwn dystiolaeth 3

Iestyn Davies, Prif Weithredwr Colegau Cymru

Dr Ioan Matthews, Prif Weithredwr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Dr Gwennan Schiavone, Ysgrifennydd y Cwmni ac Uwch Reolwr Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

 

Cofnodion:

4.1 Bu’r tystion yn ateb cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

4.2 Cytunodd Colegau Cymru i ddarparu rhagor o wybodaeth i'r Pwyllgor yn ymwneud â lefel y ddarpariaeth o addysg cyfrwng Cymraeg sydd ei hangen i gyrraedd targed Llywodraeth Cymru o gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

 

5.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

5.1 Nododd yr Aelodau y papur.

 

5.1

Llythyr at y Cadeirydd gan S4C: Rhagor o Wybodaeth

Dogfennau ategol:

5.2

Llythyr at y Cadeirydd gan y Cynghorydd Trefor O. Edwards: Cymru Hanesyddol

Dogfennau ategol:

5.3

Llythyr at y Cadeirydd gan Amgueddfa Manceinion: Cymru Hanesyddol

Dogfennau ategol:

5.4

Llythyr at y Cadeirydd gan John Roger: Cymru Hanesyddol

Dogfennau ategol:

5.5

Llythyr at y Cadeirydd gan Gyfarwyddwr Cyffredinol y BBC: Rhagor o Wybodaeth

Dogfennau ategol:

5.6

Llythyr gan y Cadeirydd at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid: Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18

Dogfennau ategol:

5.7

Llythyr gan y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18

Dogfennau ategol:

5.8

Llythyr gan y Cadeirydd at Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes: Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18

Dogfennau ategol:

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 7

Cofnodion:

6.1 Derbyniodd aelodau'r Pwyllgor y cynnig.

 

(11:40 - 12:30)

7.

Ôl-drafodaeth breifat

Fel rhan o'r ôl-drafodaeth breifat bydd staff y Comisiwn hefyd yn rhoi gwybodaeth am y cynllun ymgysylltu / allgymorth ar gyfer yr Ymchwiliad i Strategaeth Iaith Gymraeg ddrafft Llywodraeth Cymru. Bydd hyn hefyd yn gyfle i roi gwybod i’r Aelodau am ganlyniad y bleidlais gyhoeddus ynghylch ymchwiliad nesaf y Pwyllgor.

 

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.