Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 24/10/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Andrew R. T. Davies a Dai Lloyd. Roedd Darren Millar a Llyr Gruffydd yn dirprwyo ar eu rhan.

 

(09.00 - 09.50)

2.

Dyfodol rheoli tir yng Nghymru: asesu dull sy'n seiliedig ar ganlyniadau tuag at daliadau am nwyddau cyhoeddus: sesiwn dystiolaeth un

Yr Athro Mike Christie, Athro Economeg Amgylcheddol ac Ecolegol yn yr Ysgol Rheolaeth a Busnes - Prifysgol Aberystwyth

Dr Neal Hockley, Uwch Darlithydd mewn Economeg a Pholisi Amgylcheddol, Coleg Gwyddorau'r Amgylchedd a Pheirianneg - Prifysgol Bangor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth lafar gan yr Athro Mike Christie a

Dr Neal Hockley i lywio ei ymchwiliad.

 

09.50 - 10.50)

3.

Dyfodol rheoli tir yng Nghymru: asesu dull sy'n seiliedig ar ganlyniadau tuag at daliadau am nwyddau cyhoeddus: sesiwn dystiolaeth dau

Arfon Williams, Rheolwr Defnydd Tir - RSPB Cymru

Rachel Sharp, Prif Weithredwr - Ymddiriedolaethau Natur Cymru

Dr Nick Fenwick, Pennaeth Polisi - Undeb Amaethwyr Cymru

Dylan Morgan, Pennaeth Polisi - Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr Cymru

 

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth lafar gan Arfon Williams, Rachel Sharp, Dr Nick Fenwick a Dylan Morgan i lywio ei ymchwiliad.

 

(11.00 - 11.50)

4.

Dyfodol rheoli tir yng Nghymru: asesu dull sy'n seiliedig ar ganlyniadau tuag at daliadau am nwyddau cyhoeddus: sesiwn dystiolaeth tri

Dr Patrick McGurn, AranLIFE

Jennifer Manning, Dartmoor Farming Futures Project

Tracy May, Dartmoor Farming Futures Project

 

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth lafar gan Dr Patrick McGurn, Jennifer Manning a Tracy May i lywio ei ymchwiliad.

 

5.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau o dan eitem 5.

 

5.1

Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol – y Bil Amaethyddiaeth

Dogfennau ategol:

5.2

Papur gan Coed Cadw - the Woodland Trust: Brexit and our Land

Dogfennau ategol:

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 7 ac 8

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 7 ac 8.

 

(11.50 - 11.55)

7.

Dyfodol rheoli tir yng Nghymru: asesu dull sy'n seiliedig ar ganlyniadau tuag at daliadau am nwyddau cyhoeddus: trafod y dystiolaeth lafar a gafwyd o dan eitemau dau, tri a phedwar

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth lafar a gafwyd o dan eitemau 2, 3 a 4.

 

(11.55 - 12.00)

8.

Trafod y flaenraglen waith

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor o ran egwyddor i ymweld â Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig fel rhan o ddigwyddiad Senedd@Aberystwyth ar 6 Rhagfyr.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu