Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Amseriad disgwyliedig: Drafft 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 14/07/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod rhithwir y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

1.2 Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, dywedodd y Cadeirydd ei bod wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd.

1.3 Dywedodd y Cadeirydd fod y Pwyllgor wedi cytuno, pe bai hi'n gadael y cyfarfod am unrhyw reswm, y byddai Dawn Bowden AS yn Gadeirydd Dros Dro yn unol â Rheol Sefydlog 17.22.

1.4 Nododd y Cadeirydd ymddiheuriadau gan Hefin David AS. Dirprwyodd Jack Sargeant AS ar ei ran. 

 

 

(09.30 - 11.00)

2.

Y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 1 gyda chynrychiolwyr Llywodraeth Cymru

Kirsty Williams AS, y Gweinidog Addysg

Claire Bennett, Cyfarwyddwr – Cymunedau a Threchu Tlodi

Ceri Planchant, Cyfreithiwr

 

Y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Addysg.

2.2 Nododd y Pwyllgor ei fwriad i ysgrifennu at y Gweinidog i ofyn am eglurhad pellach o ddarpariaethau'r Bil yn ymwneud â Chrefydd, Gwerthoedd a Moeseg ac Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb (ACRh), yn enwedig y camau a gymerwyd i sicrhau eu bod yn gydnaws â deddfwriaeth hawliau dynol.

 

 

(11.00)

3.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

3.1

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Lywodraeth Cymru - Effaith Covid-19 ar iechyd corfforol a meddyliol plant a phobl ifanc

Dogfennau ategol:

3.2

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon at Brif Weinidog Cymru ynghylch gofal plant ar gyfer gweithwyr allweddol yn ystod gwyliau’r haf

Dogfennau ategol:

3.3

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Gweinidog Addysg ynghylch addysg ddewisol yn y cartref

Dogfennau ategol:

3.6

Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru at y Gweinidog Addysg ynghylch y disgwyliadau o ran darpariaeth ysgolion yn nhymor yr hydref

Dogfennau ategol:

3.5

Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru at y Prif Weinidog ynghylch plant a mesurau i lacio ar y cyfyngiadau yn sgil COVID-19

Dogfennau ategol:

3.6

Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru at bob undeb addysgu yng Nghymru ynglŷn â rôl yr undebau ac ailagor ysgolion yn nhymor yr hydref

Dogfennau ategol: