Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 06/12/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau. Cafwyd ymddiheuriadau gan Dawn Bowden AC a Michelle Brown AC. Nid oedd Aelodau'n dirprwyo ar eu rhan.

 

(09.30 - 11.00)

2.

Adroddiad Blynyddol Cymwysterau Cymru 2017-18

Ann Evans, Cadeirydd

Philip Blaker, Prif Weithredwr

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Holodd yr Aelodau Cymwysterau Cymru ynglŷn â’i Adroddiad Blynyddol.

 

(11.15 - 12.30)

3.

Adroddiad Blynyddol Estyn 2017 - 2018

Meilyr Rowlands, Prif Arolygydd EM

Claire Morgan, Cyfarwyddwr Strategol

Jassa Scott, Cyfarwyddwr Strategol

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Holodd yr Aelodau Estyn ynglŷn â’i Adroddiad Blynyddol.

3.2 Cytunodd Estyn i ddarparu nodyn ar unrhyw arfer gorau a welir mewn lleoliadau Dechrau'n Deg.

 

4.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

4.1 Nodwyd y papur.

 

4.1

Llythyr gan y Cadeirydd at Gomisiynydd Plant Cymru – addysg gartref ddewisol

Dogfennau ategol:

(12.30)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(12.30 - 12.45)

6.

Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2 a 3

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiynau.

6.2 Mae'r Pwyllgor yn cytuno i fynd ar drywydd rhai materion a godwyd yn y sesiwn gydag Estyn yn ysgrifenedig gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg.

6.3 Cytunodd y Pwyllgor i wneud gwaith ar Unedau Cyfeirio Disgyblion ac Addysg heblaw yn yr Ysgol (EOTAS)

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu