Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod (PDF 775KB) Gweld fel HTML (335KB)

 

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau. Cafwyd ymddiheuriadau gan Llyr Gruffydd. Ni chafwyd dirprwy ar ei ran. Croesawodd y Cadeirydd Mark Reckless i'r Pwyllgor a diolchodd i Mohammad Asghar am ei gyfraniad i waith y Pwyllgor.

 

 

(09.30 - 10.25)

2.

Ymchwiliad i iechyd meddwl amenedigol – sesiwn dystiolaeth 8

Byrddau Iechyd Lleol

 

Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr

Jon Morris, Rheolwr y Gwasanaeth Amenedigol a’r Gwasanaeth Cyswllt Seiciatreg

Dr Annemarie Schmidt, Seiciatrydd Ymgynghorol

Sharn Jones, Pennaeth Gwasanaethau Cleifion Allanol i Fenywod

 

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Carol Shillabeer, Prif Weithredwr

Helen James, Pennaeth Nyrsio Iechyd y Cyhoedd i Blant a Gwasanaethau Pediatrig

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Fyrddau Iechyd Lleol.

 

(10.25 - 11.15)

3.

Ymchwiliad i iechyd meddwl amenedigol – sesiwn dystiolaeth 9

Cymdeithas Seicolegol Prydain

 

Dwynwen Myers, Seicolegydd arweiniol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Seicolegol Prydain.

 

(11.30 - 12.25)

4.

Ymchwiliad i iechyd meddwl amenedigol – sesiwn dystiolaeth 10

Charlotte Harding, Sylfaenydd a Chadeirydd – Perinatal Mental Health Cymru

Barbara Cunningham, Ymddiriedolwr - Perinatal Mental Health Cymru

Dr Jess Heron, Cyfarwyddwr - Action on Postpartum Psychosis

Sally Wilson, Gwirfoddolwr - Action on Postpartum Psychosis

Sarah Deardon, Gwirfoddolwr - Action on Postpartum Psychosis

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Perinatal Mental Health Cymru ac Action on Postpartum Psychosis.

 

5.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

Nodwyd y papurau.

 

5.1

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg yn dilyn y cyfarfod ar 14 Mehefin

Dogfennau ategol:

5.2

Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ynghylch Ysgolion Bro

Dogfennau ategol:

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

Cofnodion:

Derbyniwyd y Cynnig.

 

(12.25 - 12.40)

7.

Ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon – Trafod y dull gweithredu

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gymryd tystiolaeth bellach gan yr Athro Mick Waters a'r Consortia Rhanbarthol. Cytunwyd hefyd i ysgrifennu at randdeiliaid allweddol ar agwedd benodol ar yr ymchwiliad.