Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Jon Antoniazzi 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod (PDF 470KB) Gweld fel HTML (199KB)

 

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd y Pwyllgor. Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

(09.30 - 11.00)

2.

Sesiwn graffu gyffredinol gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Steve Davies, Cyfarwyddwr - yr Is-Adran Addysg

Huw Morris, Cyfarwyddwr - yr Is-Adran Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn craffu ar waith Ysgrifennydd y Cabinet.

 

Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet i ddarparu nodyn i'r Pwyllgor ar nifer yr unigolion y disgwylir iddynt gael budd o'r Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol.

 

Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet i anfon ymatebion ysgrifenedig at y Pwyllgor ar gyfer y cwestiynau na chawsant eu gofyn.

 

 

 

3.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

Nodwyd y papurau.

 

3.1

Llythyr oddi wrth Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes – 1. Asesiad Effaith Rheoleiddiol y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

Dogfennau ategol:

3.2

Llythyr oddi wrth y Cadeirydd at Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes – 2. Asesiad Effaith Rheoleiddiol y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

Dogfennau ategol:

3.3

Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid – 3. Asesiad Effaith Rheoleiddiol y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

Dogfennau ategol:

3.4

Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Pwyllgor Busnes – 4. Asesiad Effaith Rheoleiddiol y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

Dogfennau ategol:

3.5

Llythyr oddi wrth Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes – 5. Asesiad Effaith Rheoleiddiol y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

Dogfennau ategol:

3.6

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes – Grŵp Arbenigol Iechyd Anghenion Dysgu Ychwanegol

Dogfennau ategol:

3.7

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon – Fframwaith Diwygiedig ar gyfer Gwasanaeth Nyrsio mewn Ysgolion i Gymru

Dogfennau ategol:

3.8

Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau

Dogfennau ategol:

3.9

Llythyr at Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes – Gwaith Ieuenctid

Dogfennau ategol:

(11.00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod a'r cyfarfod ar 22 Mehefin

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

(11.15 - 11.45)

5.

Ystyried blaenraglen waith y Pwyllgor

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y flaenraglen waith. Cytunwyd ar gylch gorchwyl yr ymchwiliadau i wasanaethau iechyd meddwl plant a'r glasoed a chyllid wedi'i dargedu i wella canlyniadau addysgol. Caiff yr ymchwiliad i wasanaethau iechyd meddwl plant a'r glasoed ei lansio cyn toriad yr haf.

 

Cytunwyd mynd ati i gasglu tystiolaeth lafar yn nhymor yr hydref ar gyfer dau ymchwiliad ar y 1,000 diwrnod cyntaf – Dechrau'n Deg a'r gweithlu.