Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod (PDF 225 KB) Gweld fel (HTML 210 KB)

 

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod. Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

(09.30 - 10.30)

2.

Ymchwiliad i ddarpariaeth eiriolaeth statudol - sesiwn dystiolaeth 4

Carl Sargeant AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant 

Albert Heaney, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio

Alistair Davey, Dirprwy Gyfarwyddwr Galluogi Pobl

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant.

 

Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet i ddarparu nodyn ar y ddarpariaeth ariannol benodol mewn perthynas â nifer y plant a allai fod yn gymwys i gael darpariaeth eiriolaeth proffeisynol statudol.

 

(10.30 - 11.30)

3.

Craffu ar Adroddiad Blynyddol Cymwysterau Cymru

Philip Blaker, Prif Weithredwr

Ann Evans, Cadeirydd - Bwrdd Cymwysterau Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Gwnaeth y Pwyllgor graffu ar Adroddiad Blynyddol Cymwysterau Cymru.

 

4.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

Nodwyd y papur.

 

4.1

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod ar 10 Tachwedd

Dogfennau ategol:

(11.30)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Cofnodion:

Derbyniwyd y Cynnig.

 

(11.30 - 11.50)

6.

Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysgiadol (Cymru) - Trafod y dull gweithredu

Papur preifat?

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei ddull o ran y Bil a chytunwyd arno.

 

(11.50 - 12.10)

7.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Addysg Uwch ac Ymchwil – Trafod yr adroddiad drafft

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol. Byddai adroddiad drafft yn cael ei drafod yn y cyfarfod nesaf.