Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Lleoliad Allanol. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Nodyn: Ystafell yr Awditoriwm (17) Canolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 04/03/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(11.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r Pwyllgor ac i Ganolfan Catrin Finch, Wrecsam.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Rhianon Passmore AC, Vikki Howells AC ac Adam Price AC. Roedd Llyr Gruffydd yn bresennol fel dirprwy.

 

(11.00 - 11.05)

2.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

2.2 Cafodd y papurau eu nodi.

2.1

Adolygiad Llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Yr Hyn a Ddysgwyd: Llythyr oddi wrth Lywodraeth Cymru (13 Chwefror 2019)

Dogfennau ategol:

2.2

Adolygiad Llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Yr Hyn a Ddysgwyd: Gwybodaeth ychwanegol gan Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru

Dogfennau ategol:

2.3

Adolygiad Llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Yr Hyn a Ddysgwyd: Gwybodaeth Ychwanegol gan BIPBC am wariant ar staff asiantaeth yn Is-adran Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu

Dogfennau ategol:

(11.05 - 12.50)

3.

Adolygiad Llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Yr Hyn a Ddysgwyd: Sesiwn Dystiolaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-06-19 Papur 1 – Llythyr gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC)

 

Mark Polin – Cadeirydd BIPBC

Gary Doherty – Prif Weithredwr BIPBC

Andy Roach – Cyfarwyddwr Iechyd Meddwl, BIPBC

Gill Harris – Cyfarwyddwr Nyrsio a Bydwreigiaeth, BIPBC

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd yr Aelodau dystiolaeth gan Mark Polin, Cadeirydd; Gary Doherty, Prif Weithredwr; Andy Roach, Cyfarwyddwr Cyswllt Sicrhau Ansawdd, a Deborah Carter, Cyfarwyddwr Nyrsio a Bydwreigiaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr fel rhan o'r ymchwiliad i’r hyn a ddysgwyd o'r Adolygiad Llywodraethu o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

3.2 Cytunodd Gary Doherty i gadarnhau union nifer y meddygfeydd sy'n cael eu rheoli ar hyn o bryd gan y Bwrdd Iechyd, ynghyd â'u lleoliad.

(12.50)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

Eitem 5

 

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

(12.50 - 13.00)

5.

Adolygiad Llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Yr Hyn a Ddysgwyd: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu