Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 11/01/2021 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(09.15 - 10.30)

2.

Rhwystrau rhag Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus: Sesiwn dystiolaeth 3

Crynodeb o'r dystiolaeth a ddaeth i law

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Tracey Cooper - Prif Weithredwr

Yr Athro Mark Bellis - Cyfarwyddwr Polisi ac Iechyd Rhyngwladol a Chanolfan Gydweithredu Sefydliad Iechyd y Byd ar Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant

Sumina Azam - Ymgynghorydd Iechyd y Cyhoedd

 

Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre

Carl James - Cyfarwyddwr Trawsnewid Strategol, Cynllunio, Perfformiad ac Ystadau

Huw Llewellyn - Cyfarwyddwr Trawsnewid Gwasanaethau Canser

Alan Prosser - Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwaed Cymru

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Oherwydd iddo gael ei ddargyfeirio i gyflawni gwaith arall yn ymwneud â phandemig COVID-19, nid oedd Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi gallu bod yn bresennol. Y gobaith yw y gall fod yn bresennol mewn sesiwn arall.

2.2 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, fel rhan o'i ymchwiliad i'r rhwystrau o ran rhoi Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 ar waith yn llwyddiannus.

 

(10.45 - 12.00)

3.

Rhwystrau rhag Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus: Sesiwn dystiolaeth 4

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Eryl Powell – Ymgynghorydd Iechyd y Cyhoedd

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Steve Moore - Prif Weithredwr

Anna Bird - Cyfarwyddwr Cynorthwyol Partneriaethau Strategol, Amrywiaeth a Chynhwysiant

 

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Carol Shillabeer - Prif Weithredwr

Hayley Thomas - Cyfarwyddwr Cynllunio a Pherfformiad

 

Cofnodion:

3.1 Oherwydd iddo gael ei ddargyfeirio i gyflawni gwaith arall yn ymwneud â phandemig COVID-19 nid oedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda na Bwrdd Iechyd Addysgu Powys wedi gallu bod yn bresennol.

3.2 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn ystod y panel cynharach.

 

(12.00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Eitem 5

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(12.00 - 12.30)

5.

Rhwystrau rhag Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.