Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Penderfynodd y Pwyllgor ar 5 Mehefin 2019 i wahardd y cyhoedd o’r cyfarfod.

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriad gan Rhianon Passmore AC.

 

(09:00 - 09:30)

2.

Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Papur 1 – Adroddiad drafft ar y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft â rhai mân newidiadau.

 

(09:30 - 09:45)

3.

Trethiant rhyngwladol a chraffu ar drethi – Papur cefndirol

Papur 2 - Papur cefndirol: Trethiant rhyngwladol a chraffu ar drethi

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor bapur cefndir ar trethiant rhyngwladol a chraffu ar drethi.

 

(10:00 - 11:00)

4.

Y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol: Briffio ar ragolygon treth

Robert Chote, Cadeirydd, y Pwyllgor Cyfrifoldeb Cyllidebol

Andy King, Pwyllgor Cyfrifoldeb Cyllidebol

Shaun Butcher, Dirprwy Bennaeth Staff

Dr Paul Mathews, Uwch Ddadansoddwr

Marcus Hanson, Dadansoddwr

 

Papur 3 - Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a’r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol

Papur 4 - Cylch Gorchwyl rhwng Llywodraeth Cymru a’r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol

Papur 5 - Fframwaith Ariannol rhwng Llywodraeth Cymru a’r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio gan y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol ar ragolygon treth.

 

(11:10 - 12:10)

5.

Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: Brîff preifat gan y Swyddfa Archwilio Genedlaethol a Swyddfa Archwilio Cymru

Simon Reason, Cyfarwyddwr, y Swyddfa Archwilio Genedlaethol

Daniel Fairhead, Pennaeth Archwilio, y Swyddfa Archwilio Genedlaethol

Matthew Mortlock, Cyfarwyddwr – Archwilio Perfformiad, y Swyddfa Archwilio Cymru

Mike Usher, Arweinydd Sector – Iechyd a Llywodraeth Ganolog, y Sywddfa Archwilio Cymru

 

Papur 6 - Cyflwyniad y Swyddfa Archwilio Genedlaethol i’r Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru

 

Briff ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio gan y Swyddfa Archwilio Genedlaethol a Swyddfa Archwilio Cymru fel rhan o'i ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru.

 

(12:10 - 12:25)

6.

Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: Trafod brîff preifat

Papur 7 - Llythyr gan Brif Ysgrifennydd y Trysorlys - 6 Mehefin 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y sesiwn friffio.