Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 15/05/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(10.00-10.30)

1.

Y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Papur 1 – Adroddiad drafft ar oblygiadau ariannol y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

Papur 2 - Llythyr gan y Llywydd ar y Bil Senedd ac Etholiadau - 7 Mai 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft, yn amodol ar ddiwygiadau.

 

 

(10.30-10.45)

2.

Ymchwiliad i ariannu cyrff a ariennir yn uniongyrchol: Ystyried yr ohebiaeth a ddaeth i law

Papur 3 - Trafod y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth drafft

Papur 4 - Llythyr gan Gomisiwn y Cynulliad - 30 Ebrill 2019

Papur 5 - Llythyr gan Swyddfa Archwilio Cymru - 1 Mai 2019

Papur 6 - Llythyr gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - 1 Mai 2019

Papur 7 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd - 2 Mai 2019

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor yr ymatebion gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd a chan y cyrff a ariennir yn uniongyrchol a chytunodd ar y newidiadau a gynigiwyd.

 

 

(10.45-10.50)

3.

Cyllideb Atodol Gyntaf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2019-20

Papur 8 - Memorandwm Esboniadol, Cyllideb Atodol Gyntaf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2019-20

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor y cais gan yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus ynghylch cyllideb atodol cyntaf a'i nodi.

 

 

(10.50-10.55)

4.

Cyllideb Atodol Gyntaf Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru ar gyfer 2019-20

Papur 9 - Memorandwm Esboniadol, Cyllideb Atodol Gyntaf Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru 2019-20

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y ceisiadau gan Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru ynghylch cyllideb atodol cyntaf a'u nodi.

 

4.2 Nododd y Pwyllgor fod cyllideb atodol Swyddfa Archwilio Cymru yn cynnwys dull cyfrifyddu diwygiedig, a chytunodd i holi'r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd ymhellach pan ddaw gerbron y Pwyllgor ym mis Mehefin.

 

(10.55-11.00)

5.

Cyllideb Atodol Gyntaf Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2019-20

Papur 10 - Memorandwm Esboniadol, Cyllideb Atodol Gyntaf Comisiwn y Cynulliad 2019-20

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y cais gan Gomisiwn y Cynulliad ynghylch cyllideb atodol cyntaf a'i nodi.

 

 

(11.00)

6.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

6.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

6.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Neil Hamilton AC.

 

 

(11.00)

7.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Mai 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Nododd y Pwyllgor gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Mai.

 

 

(11.00-12.00)

8.

Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: Sesiwn dystiolaeth 4

Gwyn Llewelyn, Cyfarwyddwr, Infrastructure Advisory, KPMG LLP

Stuart Pearson, Uwch Swyddog Cyswllt - Adeiladu, Ynni a Phrosiectau, Capital Law

 

Papur 11 – Tystiolaeth ysgrifenedig: KPMG

Papur 12 – Tystiolaeth ysgrifenedig: Capital Law

Briff Ymchwil

Pecyn ymgynghori

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gwyn Llewelyn, Cyfarwyddwr, Infrastructure Advisory, KPMG LLP a chan Stuart Pearson, Uwch Swyddog Cyswllt - Adeiladu, Ynni a Phrosiectau, Capital Law ar ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru.

 

 

(12.00)

9.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod, y cyfarfod ar 23 Mai 2019, ac ar ddechrau'r cyfarfod ar 5 Mehefin 2019.

Cofnodion:

9.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

 

(12.00-12.15)

10.

Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

10. Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd.