Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 17/01/2019 - Y Pwyllgor Cyllid

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1     Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2     Croesawodd y Cadeirydd Rhianon Passmore ac Alun Davies i’r Pwyllgor fel aelodau newydd.

1.3     Diolchodd y Cadeirydd i David Rees a Jane Hutt am eu cyfraniad i’r Pwyllgor.

1.4     Cafwyd ymddiheuriad gan Alun Davies AC a Neil Hamilton AC.

(09.00)

2.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

2.1

PTN1 - Ymateb gan Swyddfa Archwilio Cymru i Waith Craffu Blynyddol y Pwyllgor Cyllid ar Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru – 10 Ionawr 2019

Dogfennau ategol:

2.2

PTN2 - Llythyr gan Paul Davies AC - Bil Awtistiaeth (Cymru) - 10 Ionawr 2019

Dogfennau ategol:

(09.00-10.00)

3.

Goblygiadau ariannol Bil Deddfwriaeth (Cymru): Sesiwn dystiolaeth

Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol

Dylan Hughes, Prif Gwnsler Deddfwriaethol, Llywodraeth Cymru

Claire Fife, Cynghorwr Polisi i'r Cwnsler Cyffredinol, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol: 

Bil Deddfwriaeth (Cymru)

Memorandwm esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol; Dylan Hughes, Prif Gwnsler Deddfwriaethol, Llywodraeth Cymru; a Claire Fife, Cynghorydd Polisi i'r Cwnsler Cyffredinol, Llywodraeth Cymru.

(10.00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

(10.00-10.20)

5.

Goblygiadau ariannol Bil Deddfwriaeth (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

(10.20-10.40)

6.

Proses ddeddfwriaethol ar gyfer y gyllideb: dull o gynnal y gwaith craffu

Papur 1 - Proses ddeddfwriaethol ar gyfer y gyllideb: dull o gynnal y gwaith craffu

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull gweithredu.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu