Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 23/05/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis AC a Neil Hamilton AC.

 

(09.00)

2.

Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

2.1

PTN1 - Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Tryloywder y gyllideb - 15 Mai 2018

Dogfennau ategol:

2.2

PTN2 - Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) – 15 Mai 2018

Dogfennau ategol:

(09.00-10.00)

3.

Cost Gofalu am Boblogaeth sy'n Heneiddio: Sesiwn dystiolaeth 7 (Y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol)

Huw Irranca-Davies AC, y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol

Albert Heaney, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio 

Judith Cole, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Polisi Cyllid Llywodraeth Leol, Gweithlu a Phartneriaeth Cymdeithasol

 

Papur 1 - Tystiolaeth ysgrifenedig a gyflwynwyd gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Huw Irranca-Davies AC, y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol; Albert Heaney, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio; a Judith Cole, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran Polisi Cyllid Llywodraeth Leol, Gweithlu a Phartneriaethau Cymdeithasol ar ei ymchwiliad i gost gofalu am boblogaeth sy'n heneiddio.

 

(10.00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(10.00-10.15)

5.

Cost Gofalu am Boblogaeth sy'n Heneiddio: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(10.15-10.25)

6.

Senedd@Delyn

Papur 2 - Llythyr oddi wrth y Llywydd - Senedd@Delyn - 15 Mai 2018

Dogfennau ategol: