Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 432KB) Gweld fel HTML (162KB)

2.

Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

(09.30)

2.1

PTN1 – Llythyr gan y Dr Ed Poole, Canolfan Llywodraethiant Cymru at y Cadeirydd – cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19 - 16 Hydref 2017

Dogfennau ategol:

(09.30-10.30)

3.

Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19: Sesiwn dystiolaeth 5

Auriol Miller, Cyfarwyddwr, y Sefydliad Materion Cymreig

Dr Victoria Winckler, Cyfarwyddwr, Sefydliad Bevan

 

Papur 1 – Tystiolaeth ysgrifenedig: y Sefydliad Materion Cymreig

Papur 2 – Tystiolaeth ysgrifenedig: Sefydliad Bevan

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Auriol Miller, Cyfarwyddwr y Sefydliad Materion Cymreig; a Dr Victoria Winckler, Cyfarwyddwr Sefydliad Bevan ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19.

 

(10.30)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(10.30-10.45)

5.

Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(10.45-11.00)

6.

Goblygiadau ariannol Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru)

Papur 3 – Gwaith craffu ariannol ar Fil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod goblygiadau ariannol Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) a chytunodd i wahodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant i gyfarfod ar gyfer gwaith craffu pellach.

 

(11.00-11.15)

7.

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): materion a godwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru

Papur 4 – Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): Materion a godwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Archwilydd Cyffredinol Cymru yn ymateb i'r materion a godwyd.

 

(11.15-11.45)

8.

Amcangyfrifon Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2018-19: Trafod yr adroddiad drafft

Papur 5 - adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad â rhai mân newidiadau.