Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 18/05/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

10:00

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cadarnhaodd y Cadeirydd, yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, ei fod wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn amddiffyn iechyd y cyhoedd.

 

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon.

 

O dan Reol Sefydlog 17.24A, datganodd Suzy Davies AC fuddiant mewn perthynas ag eitem 2.2.

 

10:00-10:10

2.

Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

2.1

SL(5)541 - Rheoliadau Llywodraeth Leol (Coronafeirws) (Gohirio Etholiadau) (Cymru) 2020

CLA(5)-15-20 – Papur 1 – Adroddiad

CLA(5)-15-20Papur 2 – Rheoliadau

CLA(5)-15-20 – Papur 3 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-15-20 - Papur 4 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 29 Ebrill 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb Llywodraeth Cymru a chytunodd y bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

2.2

SL(5)543 - Rheoliadau'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Taliadau i Ffermwyr) (Coronafeirws) (Cymru) 2020

CLA(5)-15-20 – Papur 5 – Adroddiad

CLA(5)-15-20Papur 6 – Rheoliadau

CLA(5)-15-20 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-15-20 - Papur 8 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at y Llywydd, 1 Mai 2020

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd, ac i dynnu sylw at faterion o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE.

 

2.3

SL(5)544 - Rheoliadau Addysg (Trefniadau Apelau Derbyn) (Cymru) (Coronafeirws) (Diwygio) 2020

CLA(5)-15-20 – Papur 9 – Adroddiad

CLA(5)-15-20Papur 10 – Rheoliadau

CLA(5)-15-20 – Papur 11 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-15-20 - Papur 12 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at y Llywydd, 1 Mai 2020

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

2.4

SL(5)545 - Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Datganiadau Blynyddol) (Cymru) (Diwygio) (Coronafeirws) 2020

CLA(5)-15-20 – Papur 13 – Adroddiad

CLA(5)-15-20Papur 14 – Rheoliadau

CLA(5)-15-20 – Papur 15 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

 

2.5

SL(5)546 - Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) (Diwygio) (Coronafeirws) 2020

CLA(5)-15-20 – Papur 16 – Adroddiad

CLA(5)-15-20Papur 17 – Rheoliadau

CLA(5)-15-20 – Papur 18 – Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

2.6

SL(5)548 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 3) 2020

CLA(5)-15-20 – Papur 19 – Adroddiad

CLA(5)-15-20 – Papur 20 – Rheoliadau

CLA(5)-15-20 – Papur 21 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-15-20 – Papur 22 – Llythyr gan y Prif Weinidog at y Llywydd, 11 Mai 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

 

10:10-10:15

3.

Offerynnau statudol y mae angen i’r Senedd gydsynio â hwy (Memoranda Cydsyniad Offeryn Statudol)

3.1

SICM(5)28 - Rheoliadau Deddf Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol) 2020 (Diwygiadau Canlyniadol) 2020

CLA(5)-15-20 – Papur 23 – Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)-15-20Papur 24 – Rheoliadau

CLA(5)-15-20 – Papur 25 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-15-20 – Papur 26 - Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 4 Mai 2020

CLA(5)-15-20 – Papur 27 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol ac roedd yn fodlon arno. Cytunodd y Pwyllgor i drafod adroddiad drafft ar y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

10.15

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

10.15-10.40

5.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Pysgodfeydd – adroddiad drafft

CLA(5)-15-20 – Papur 28 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft, a chytunodd arno yn amodol ar fân newidiadau. Nododd yr Aelodau y byddai'r adroddiad yn cael ei osod erbyn y dyddiad cau gofynnol, sef 21 Mai 2020.