Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd

Nodyn: 121(v4) 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 27/02/2018 - Y Cyfarfod Llawn

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Mae’r Llywydd wedi cael gwybod, o dan Reol Sefydlog 12.58, y bydd Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip yn ateb cwestiynau ar ran Prif Weinidog Cymru.

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Mae’r Llywydd wedi cael gwybod, o dan Reol Sefydlog 12.58, y bydd Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip yn ateb cwestiynau ar ran Prif Weinidog Cymru.

Gofynnwyd y 8 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip ar ôl cwestiwn 2.

Roedd Rhun ap Iorwerth yn dirprwyo dros Arweinydd Plaid Cymru.

 

(30 munud)

2.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.21

(45 munud)

3.

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid: Cyfarfod y Cyd-bwyllgor Gweinidogion (Negodiadau’r UE), 22 Chwefror 2018

Dogfen Ategol
Cyd-Hysbysiad (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.47

 

(45 munud)

4.

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Papur Gwyn ar Wasanaethau sy'n Addas i'r Dyfodol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.56

 

(45 munud)

5.

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Cyrhaeddiad Uchel - Cefnogi ein Dysgwyr Mwy Abl a Thalentog

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.42

 

(45 munud)

6.

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth: Mapiau Rhwydwaith Integredig Teithio Llesol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.22

 

(0 muned)

7.

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Y diweddaraf am Ymchwiliad y DU i Waed Heintiedig - Gohiriwyd tan 13 Mawrth

(45 munud)

8.

Datganiad gan Weinidog yr Amgylchedd: Ailgylchu yng Nghymru

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18:15

(15 munud)

9.

Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ymosodiadau ar Weithwyr y Gwasanaethau Brys (Troseddau)

NDM6662 Vaughan Gething (De Caerdydd a Phenarth)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai darpariaethau yn y Bil Ymosodiadau ar Weithwyr y Gwasanaethau Brys (Troseddau), i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru, gael eu hystyried gan Senedd y DU.

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 7 Rhagfyr 2017 yn unol â Rheol Sefydlog 29.2.

Mae copi o’r Bil i’w weld ar wefan Senedd y DU:

Bill documents — Assaults on Emergency Workers (Offences) Bill 2017-19 – UK Parliament (Saesneg yn unig)

Dogfennau Ategol
Adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon
Adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

 

 

 

 

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 19:07

NDM6662 Vaughan Gething (De Caerdydd a Phenarth)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai darpariaethau yn y Bil Ymosodiadau ar Weithwyr y Gwasanaethau Brys (Troseddau), i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru, gael eu hystyried gan Senedd y DU.

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 7 Rhagfyr 2017 yn unol â Rheol Sefydlog 29.2.

Dogfennau’r Bil — Assaults on Emergency Workers (Offences) Bill 2017-19 – UK Parliament (Saeseng yn unig)

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

 

10.

Cyfnod pleidleisio

Cofnodion:

Nid oedd cyfnod pleidleisio.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu