Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd

Amseriad disgwyliedig: 300(v1) 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 04/11/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Cynhaliwyd y cyfarfod hwn ar ffurf rhithwir, gydag Aelodau yn ymuno drwy gyswllt fideo.

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30 

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

(45 munud)

2.

Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.23 

Gofynnwyd y 6 chwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

(20 munud)

3.

Cwestiynau Amserol

I ofyn i Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

Helen Mary Jones (Canolbarth and Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y penderfyniad i gau'r gronfa cadernid economaidd yn gynnar i geisiadau sy'n ymwneud â'r cyfnod atal byr?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.19 

Gofyn i Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru 

Helen Mary Jones (Canolbarth and Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y penderfyniad i gau'r gronfa cadernid economaidd yn gynnar i geisiadau sy'n ymwneud â'r cyfnod atal byr?

 

(5 munud)

4.

Datganiadau 90 eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.38 

Gwnaeth Llyr Gruffydd ddatganiad am - Wythnos Hinsawdd Cymru.

(5 munud)

5.

Cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog: Atal trafodion cyn pleidleisiau electronig o bell

NDM7448 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 33.2:

1. Yn ystyried adroddiad y Pwyllgor Busnes, ‘Diwygio Rheolau Sefydlog: Atal trafodion cyn pleidleisiau electronig o bell’, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 20 Hydref 2020.

2. Yn cymeradwyo'r cynnig i ddiwygio Rheol Sefydlog 34.14D, fel y nodir yn Atodiad A adroddiad y Pwyllgor Busnes.

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.40 

NDM7448 Elin Jones (Ceredigion)  

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 33.2: 

1. Yn ystyried adroddiad y Pwyllgor Busnes, ‘Diwygio Rheolau Sefydlog: Atal trafodion cyn pleidleisiau electronig o bell’, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 20 Hydref 2020. 

2. Yn cymeradwyo'r cynnig i ddiwygio Rheol Sefydlog 34.14D, fel y nodir yn Atodiad A adroddiad y Pwyllgor Busnes. 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

 

(5 munud)

6.

Cynnig i ethol Aelod i Bwyllgor

NDM7453 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 17.3, yn ethol Caroline Jones (Y Gynghrair Annibynnol dros Ddiwygio) yn aelod o’r Pwyllgor Busnes. 

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.40 

NDM7453Elin Jones (Ceredigion) 

Cynnigbod y Senedd,ynunolâRheolSefydlog17.3,ynetholCaroline Jones (YGynghrairAnnibynnoldrosDdiwygio)ynaelodo’rPwyllgorBusnes. 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

(5 mun)

7.

Cynnig i ethol Aelod i Bwyllgor

NDM7454 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 17.3, yn ethol Mark Reckless (Annibynnol) yn aelod o’r Pwyllgor Cyllid. 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.41 

NDM7454Elin Jones (Ceredigion) 

Cynnigbod y Senedd,ynunolâRheolSefydlog17.3,ynetholMark Reckless (Annibynnol)ynaelodo’rPwyllgorCyllid. 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36. 

 

(30 munud)

8.

Cynnig i nodi'r adroddiad blynyddol ar Gynllun Ieithoedd Swyddogol Comisiwn y Senedd ar gyfer 2019-20

NDM7447 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â pharagraff 8 (8) o Atodlen 2 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006:

Yn nodi'r Adroddiad Blynyddol ar Gynllun Ieithoedd Swyddogol Comisiwn y Senedd, a osodwyd gerbron y Senedd ar 18 Mehefin 2020.

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.41

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM7447 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â pharagraff 8 (8) o Atodlen 2 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006:

Yn nodi'r Adroddiad Blynyddol ar Gynllun Ieithoedd Swyddogol Comisiwn y Senedd, a osodwyd gerbron y Senedd ar 18 Mehefin 2020.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

52

3

0

55

Derbyniwyd y cynnig.

(60 munud)

9.

Dadl ar ddeisebau: Addysgu hanes mewn ysgolion

NDM7450 Janet Finch-Saunders (Aberconwy)

 Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi’r deisebau canlynol ynglyn â dysgu hanes mewn ysgolion:

a) Deiseb ‘P-05-992 Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i greu corff cyffredin o wybodaeth am Hanes Cymru fydd pob disgybl yn ei ddysgu’ a gasglodd 7,927 o lofnodion; a

b).Deiseb ‘P-05-1000 Ei gwneud yn orfodol i hanesion pobl dduon a POC y DU gael eu haddysgu yng nghwricwlwm addysg Cymru’ a gasglodd 34,736 o lofnodion.

P-05-992 Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i greu corff cyffredin o wybodaeth am Hanes Cymru fydd pob disgybl yn ei ddysgu

P-05-1000 Ei gwneud yn orfodol i hanesion pobl dduon a POC y DU gael eu haddysgu yng nghwricwlwm addysg Cymru

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.08

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM7450 Janet Finch-Saunders (Aberconwy)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi’r deisebau canlynol ynglŷn â dysgu hanes mewn ysgolion:

a) Deiseb ‘P-05-992 Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i greu corff cyffredin o wybodaeth am Hanes Cymru fydd pob disgybl yn ei ddysgu’ a gasglodd 7,927 o lofnodion; a

b) Deiseb ‘P-05-1000 Ei gwneud yn orfodol i hanesion pobl dduon a POC y DU gael eu haddysgu yng nghwricwlwm addysg Cymru’ a gasglodd 34,736 o lofnodion.

P-05-992 Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i greu corff cyffredin o wybodaeth am Hanes Cymru fydd pob disgybl yn ei ddysgu

P-05-1000 Ei gwneud yn orfodol i hanesion pobl dduon a POC y DU gael eu haddysgu yng nghwricwlwm addysg Cymru

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

51

4

0

55

Derbyniwyd y cynnig.

10.

Cyfnod pleidleisio

Cofnodion:

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.14D, am 17.10, cafodd y trafodion eu hatal dros dro er mwyn caniatáu egwyl technegol cyn y cyfnod pleidleisio.

Dechreuodd yr eitem am 17.18

Crynodeb o Bleidleisiau

(30 munud)

11.

Dadl Fer

NDM7449 David J. Rowlands (Dwyrain De Cymru)

Cymesuredd cyfyngiadau symud Llywodraeth Cymru.

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.20

NDM7449 David J. Rowlands (Dwyrain De Cymru)

Cymesuredd cyfyngiadau symud Llywodraeth Cymru.