Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Amseriad disgwyliedig: 10(v3) 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 29/06/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i Ysgrifennydd y Cabinet ar ôl cwestiwn 2.

 

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd y 6 ccwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet ar ôl cwestiwn 2.

(0 muned)

2.

Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad

Ni chyflwynwyd unrhyw gwestiynau.

Cofnodion:

Ni chyflwynwyd unrhyw gwestiynau.

(60 munud)

3.

Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv)

NDM6026

David Melding (Canol De Cymru)
Julie Morgan (Gogledd Caerdydd)
Lee Waters (Llanelli)
Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru)
Neil Hamilton (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn credu y dylai Llywodraeth Cymru archwilio ffyrdd o gryfhau dulliau gweithio rhwng adrannau i wella canlyniadau ar gyfer plant sy'n derbyn gofal.

 

Cefnogir gan:

Lynne Neagle (Torfaen)
Nick Ramsay (Mynwy)
Suzy Davies (Gorllewin De Cymru)
Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro)
Mark Isherwood (Gogledd Cymru)
Janet Finch-Saunders (Aberconwy)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.18

 

NDM6026

David Melding (Canol De Cymru)
Julie Morgan (Gogledd Caerdydd)
Lee Waters (Llanelli)
Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru)
Neil Hamilton (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn credu y dylai Llywodraeth Cymru archwilio ffyrdd o gryfhau dulliau gweithio rhwng adrannau i wella canlyniadau ar gyfer plant sy'n derbyn gofal.

 

Cefnogir gan:

Lynne Neagle (Torfaen)
Nick Ramsay (Mynwy)
Suzy Davies (Gorllewin De Cymru)
Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro)
Mark Isherwood (Gogledd Cymru)
Janet Finch-Saunders (Aberconwy)

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

(30 munud)

4.

Dadl Plaid Cymru

NDM6052 Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn credu y dylai Bil Cymru wneud darpariaeth i alluogi Cynulliad Cenedlaethol Cymru i gyflwyno pleidlais sengl drosglwyddadwy ar bob lefel, ac eithrio etholiadau i Senedd Ewrop a Thŷ'r Cyffredin, er mwyn sicrhau cynrychiolaeth deg ar gyfer pob safbwynt wleidyddol.

 

Cyflwynwyd y Gwelliant a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - Jane Hutt (Bro Morgannwg)

 

Dileu popeth ar ôl "Cynulliad Cenedlaethol Cymru i" ac yn ei le rhoi "benderfynu ar drefniadau etholiadol sydd ar gyfer Cymru yn unig yn y dyfodol."

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.09

 

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliannau o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio:

 

NDM6052 Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn credu y dylai Bil Cymru wneud darpariaeth i alluogi Cynulliad Cenedlaethol Cymru i gyflwyno pleidlais sengl drosglwyddadwy ar bob lefel, ac eithrio etholiadau i Senedd Ewrop a Thŷ'r Cyffredin, er mwyn sicrhau cynrychiolaeth deg ar gyfer pob safbwynt wleidyddol.

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

39

52

Gwrthodwyd y cynnig heb ei ddiwygio.

 

Cyflwynwyd y gwelliant a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - Jane Hutt (Bro Morgannwg)

 

Dileu popeth ar ôl "Cynulliad Cenedlaethol Cymru i" ac yn ei le rhoi "benderfynu ar drefniadau etholiadol sydd ar gyfer Cymru yn unig yn y dyfodol."

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

1

11

51

Derbyniwyd gwelliant 1.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig wedi’i ddiwygio:

 

NDM6052 Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn credu y dylai Bil Cymru wneud darpariaeth i alluogi Cynulliad Cenedlaethol Cymru i benderfynu ar drefniadau etholiadol sydd ar gyfer Cymru yn unig yn y dyfodol.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

49

1

2

52

Derbyniwyd y cynnig wedi’i ddiwygio.

 

(30 munud)

5.

Dadl Plaid Cymru

NDM6053 Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru)
 
Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn credu y dylai:

 

(a) egwyddorion llywodraeth agored gael eu cynnal ym mhob maes cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru;

 

(b) y Cod Gweinidogol gael ei osod gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru, a chael ei gymeradwyo ganddo; ac

 

(c) dyfarnwr annibynnol gael ei benodi i adrodd yn gyhoeddus ar unrhyw achosion o dorri'r Cod.

 

'Cod Gweinidogol Llywodraeth Cymru - Mai 2016'

 

Cyflwynwyd y Gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1 – Jane Hutt (Bro Morgannwg)
 
Dileu is-bwyntiau (b) ac (c) a rhoi pwynt newydd yn eu lle:

 

Yn nodi ymrwymiad gan Brif Weinidog Cymru i ymchwilio i ffyrdd o gryfhau Cod y Gweinidogion a'r modd y mae'n gweithredu.

 

Gwelliant 2 – Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn credu y byddai bod yn agored a thryloyw yn y broses gwneud penderfyniadau yn cael ei gwella drwy sicrhau bod penodiadau allweddol, gan gynnwys y Comisiynydd Plant, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, y Comisiynydd Pobl Hŷn a Chomisiynydd y Cymraeg, yn cael eu gwneud gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru, yn hytrach na Llywodraeth Cymru.

 

 

Gwelliant 3 - Paul Davies (Preseli Sir Benfro)
 
Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ymateb yn ffurfiol i'r pryderon a godwyd ym maniffesto plaid Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg bod Gweinidogion Cymru wedi gallu torri'r Cod Gweinidogol heb gosb.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.27

 

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliannau o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio:

 

NDM6053 Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru)
 
Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn credu y dylai:

 

(a) egwyddorion llywodraeth agored gael eu cynnal ym mhob maes cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru;

 

(b) y Cod Gweinidogol gael ei osod gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru, a chael ei gymeradwyo ganddo; ac

 

(c) dyfarnwr annibynnol gael ei benodi i adrodd yn gyhoeddus ar unrhyw achosion o dorri'r Cod.

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

39

52

Gwrthodwyd y cynnig heb ei ddiwygio.

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1 – Jane Hutt (Bro Morgannwg)
 
Dileu is-bwyntiau (b) ac (c) a rhoi pwynt newydd yn eu lle:

 

Yn nodi ymrwymiad gan Brif Weinidog Cymru i ymchwilio i ffyrdd o gryfhau Cod y Gweinidogion a'r modd y mae'n gweithredu.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

30

1

21

52

Derbyniwyd gwelliant 1.

 

Gwelliant 2 – Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn credu y byddai bod yn agored a thryloyw yn y broses gwneud penderfyniadau yn cael ei gwella drwy sicrhau bod penodiadau allweddol, gan gynnwys y Comisiynydd Plant, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, y Comisiynydd Pobl Hŷn a Chomisiynydd y Cymraeg, yn cael eu gwneud gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru, yn hytrach na Llywodraeth Cymru.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

30

52

Gwrthodwyd gwelliant 2.

 

Gwelliant 3 - Paul Davies (Preseli Sir Benfro)
 
Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ymateb yn ffurfiol i'r pryderon a godwyd ym maniffesto plaid Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg bod Gweinidogion Cymru wedi gallu torri'r Cod Gweinidogol heb gosb.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

52

0

0

52

Derbyniwyd gwelliant 3.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig wedi’i ddiwygio:

 

NDM6053 Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru)
 
Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn credu y dylai egwyddorion llywodraeth agored gael eu cynnal ym mhob maes cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru;

 

2. Yn nodi ymrwymiad gan Brif Weinidog Cymru i ymchwilio i ffyrdd o gryfhau Cod y Gweinidogion a'r modd y mae'n gweithredu.

 

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ymateb yn ffurfiol i'r pryderon a godwyd ym maniffesto plaid Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg bod Gweinidogion Cymru wedi gallu torri'r Cod Gweinidogol heb gosb.

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

29

1

21

51

Derbyniwyd y cynnig wedi’i ddiwygio.

(60 munud)

6.

Dadl y Ceidwadwyr Cymreig

NDM6050 Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn cydnabod y rhan y mae llygredd aer yn ei chwarae yng nghanlyniadau iechyd cymunedau ledled Cymru.

 

2. Yn nodi bod Sefydliad Iechyd y Byd wedi canfod bod llygredd gronynnol wedi codi wyth y cant yn fyd-eang yn y pum mlynedd diwethaf, gydag arbenigwyr yn y DU yn credu bod tua 29,000 o farwolaethau yn gysylltiedig â llygredd aer.

 

3. Yn mynegi pryder ynghylch lefel y llygredd aer yng Nghymru, gan nodi mai yng Nghrymlyn, yng Nghaerffili, y mae'r lefelau uchaf o nitrogen deuocsid wedi'u cofnodi y tu allan i Lundain, a bod tystiolaeth a ddarparwyd mewn ymateb i ymgynghoriad gan GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru yn 2015 wedi canfod cysylltiad uniongyrchol rhwng llygredd aer a chynnydd mewn achosion o glefyd anadlol.

 

4. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddatblygu strategaeth allyriadau isel effeithiol, mewn ymgynghoriad â rhanddeiliaid, i leihau allyriadau llygryddion aer.

 

'World Health Organisation Global Urban Ambient Air Pollution Database' [Saesneg yn unig]

 

'Public Health Wales NHS Trust Response to Consultation on 'How do you measure a nation's progress', proposals for the national indicators to measure whether Wales is achieving the seven well-being goals in the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015' [Saesneg yn unig]

 

Cyflwynwyd y Gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru)
 
Cynnwys fel pwynt 4 newydd ac ail-rifo yn unol â hynny:
 
Yn condemnio arferion rhai gwneuthurwyr ceir o leihau allyriadau gronynnau o danwydd diesel yn artiffisial a chamarwain defnyddwyr.

 

Gwelliant 2 - Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:
 
Yn galw am lwybrau beicio a cherdded diogel i alluogi pobl i wella eu hiechyd ac amgylchedd drwy deithio llesol.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.47

 

NDM6050 Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn cydnabod y rhan y mae llygredd aer yn ei chwarae yng nghanlyniadau iechyd cymunedau ledled Cymru.

 

2. Yn nodi bod Sefydliad Iechyd y Byd wedi canfod bod llygredd gronynnol wedi codi wyth y cant yn fyd-eang yn y pum mlynedd diwethaf, gydag arbenigwyr yn y DU yn credu bod tua 29,000 o farwolaethau yn gysylltiedig â llygredd aer.

 

3. Yn mynegi pryder ynghylch lefel y llygredd aer yng Nghymru, gan nodi mai yng Nghrymlyn, yng Nghaerffili, y mae'r lefelau uchaf o nitrogen deuocsid wedi'u cofnodi y tu allan i Lundain, a bod tystiolaeth a ddarparwyd mewn ymateb i ymgynghoriad gan GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru yn 2015 wedi canfod cysylltiad uniongyrchol rhwng llygredd aer a chynnydd mewn achosion o glefyd anadlol.

 

4. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddatblygu strategaeth allyriadau isel effeithiol, mewn ymgynghoriad â rhanddeiliaid, i leihau allyriadau llygryddion aer.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

7.

Cyfnod pleidleisio

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.50

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol:

Datganiad y Llywydd: Ethol cadeiryddion pwyllgorau

Dechreuodd yr eitem am 16.56

 

Cyhoeddodd y Llywydd  ganlyniadau etholiad cadeiryddion y pwyllgorau yn y drefn a ganlyn:

 

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

 

Julie Morgan

Lynne Neagle

Ymatal

25

31

1

 

Cyhoeddodd y Llywydd fod Lynne Neagle wedi ei hethol yn Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

 

 

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Russell George

Janet Finch-Saunders

Ymatal

41

13

3

 

Cyhoeddodd y Llywydd fod Russell George wedi ei ethol yn Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau.

 

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

 

John Griffiths

Lee Waters

Jenny Rathbone

Ymatal

33

13

9

2

 

Gan fod John Griffiths wedi derbyn mwy na hanner y pleidleisiau dewis cyntaf yn y balot, cyhoeddodd y Llywydd ei fod wedi ei ethol yn Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.

 

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

 

Dai Lloyd

Rhun ap Iorwerth

Ymatal

43

14

0

 

Cyhoeddodd y Llywydd fod Dai Lloyd wedi ei ethol yn Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon.

 

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

 

Darren Millar

Mark Isherwood

Nick Ramsay

Ymatal

17

7

31

2

 

Gan fod Nick Ramsay wedi derbyn mwy na hanner y pleidleisiau dewis cyntaf yn y balot, cyhoeddodd y Llywydd ei fod wedi ei ethol yn Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.

 

(30 munud)

8.

Dadl Fer

NDM6051 Rhianon Passmore (Islwyn)

 

Ysgolion yr 21ain Ganrif: Mwy na rhaglen adeiladu.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.59

 

NDM6051 Rhianon Passmore (Islwyn)

 

Ysgolion yr 21ain Ganrif: Mwy na rhaglen adeiladu.