Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Lleoliad Allanol. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Nodyn: Venue: National Waterfront Museum 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1  Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau, y tystion a'r cyhoedd i'r cyfarfod.

1.2  Estynnodd y Cadeirydd ei ddiolch i Gyfarwyddwr Amgueddfa Genedlaethol Cymru a'i staff am y cymorth a roddwyd i'r Pwyllgor.

1.3  Cafwyd ymddiheuriadau gan Ann Jones. Roedd Mike Hedges yn dirprwyo ar ei rhan.

 

(10.30-12.25)

2.

Sesiwn i graffu ar waith y Gweinidog

Dogfennau ategol:

2.1

Y Ffordd y caiff Cymru ei Hyrwyddo a'i Marchnata

Cofnodion:

2.1 Bu'r Pwyllgor yn craffu ar waith y Prif Weinidog o ran hyrwyddo a marchnata Cymru.  Cyflwynodd y Cadeirydd nifer o gwestiynau i'r Prif Weinidog, yn ymwneud â hyrwyddo a marchnata Cymru, a ddaeth i law gan aelodau'r cyhoedd drwy'r cyfryngau cymdeithasol.

2.2

Datblygiadau Cyfansoddiadol

 

Carwyn Jones AC, Prif Weinidog

Manon Antoniazzi, Cyfarwyddwr, Twristiaeth, Treftadaeth a Chwaraeon

Des Clifford, Cyfarwyddwr, Swyddfa y Prif Weinidog

Hugh Rawlings, Cyfarwyddwr, Materion Cyfansoddiadol

 

Cofnodion:

2.2 Bu'r Pwyllgor yn craffu ar waith y Prif Weinidog o ran datblygiadau cyfansoddiadol.

(12.25-12.30)

3.

Papurau i’w nodi

CSFM(4)02-15(ptn1) – Adroddiad blynyddol Llywodraeth Cymru mewn ymateb i argymhellion gan y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog: Perthynas Llywodraeth Cymru gyda’r Trydydd Sector a’r Sector Preifat.

 

CSFM(4)02-15(ptn2) - Llythyr gan Brif Weinidog Cymru at y Cadeirydd – Dilyn o’r cyfarfod ar 13 Mawrth 2015 (Rôl Llywodraeth Cymru wrth ddiogelu a hyrwyddo’r iaith Gymraeg, a’r broses o ran penodiadau cyhoeddus amlwg yng Nghymru, a chraffu yn hyn o beth)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd yr Aelodau'r ddau bapur:

 

CSFM(4)02-15(ptn1) – Adroddiad blynyddol Llywodraeth Cymru mewn ymateb i argymhellion gan y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog: Perthynas Llywodraeth Cymru gyda’r Trydydd Sector a’r Sector Preifat.

 

CSFM(4)02-15(ptn2) - Llythyr gan Brif Weinidog Cymru at y Cadeirydd – Dilyn o’r cyfarfod ar 13 Mawrth 2015 (Rôl Llywodraeth Cymru wrth ddiogelu a hyrwyddo’r iaith Gymraeg, a’r broses o ran penodiadau cyhoeddus amlwg yng Nghymru, a chraffu yn hyn o beth)

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Eitem 5

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer eitem 5 ar yr Agenda.

 

(12.30-12.40)

5.

Trafod y Dystiolaeth o’r Sesiwn Flaenorol

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd yn ystod y sesiwn graffu flaenorol a chytunwyd i ysgrifennu at y Prif Weinidog yn nodi nifer o sylwadau ac argymhellion.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu