Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Lleoliad Allanol. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sulafa Thomas, x6227 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad

1.a

Cyflwyniad ac ymddiheuriadau

Cofnodion:

Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

1.b

Datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiad o fuddiant.

 

1.c

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion cyfarfodydd 7 Rhagfyr a 21 Ionawr.

 

Materion yn codi – 7/12/20:

Addasiad y gyllideb atodol. Ar 13 Ionawr roedd y Comisiynwyr wedi cytuno ar gynnig y dylid gostwng y ddarpariaeth ariannol ar gyfer gwyliau blynyddol cronedig a gynhwysir yn yr ail gyllideb atodol, ac y cytunwyd arni yng nghyfarfod mis Rhagfyr, i £650,000.

 

2.

Cyfnod pontio etholiadol - Bil Etholiad Cyffredinol Cymru (Coronafeirws) - Effaith ar Gomisiwn y Senedd

Cofnodion:

Cafodd y Comisiynwyr asesiad o effaith Bil Etholiad Cyffredinol Cymru (Coronafeirws) (“y Bil”) Llywodraeth Cymru ar Gomisiwn y Senedd. Roedd y rhain yn ymwneud yn arbennig â  darpariaethau'r Bil i gwtogi ar gyfnod y diddymu, i ymestyn y pŵer i amrywio dyddiad yr etholiad ac i ymestyn y cyfnod y mae'n rhaid i'r Senedd gynnal ei gyfarfod cyntaf ar ôl y bleidlais.

Ystyriodd y Comisiynwyr benderfyniadau allweddol fel paratoad ar gyfer deddfiad posibl y Bil. Roedd y rhain yn ymwneud yn bennaf â chyfnod etholiad a fyddai'n cynnwys 7 Ebrill - 28 Ebrill ('cyn-ddiddymu') a 29 Ebrill - 5 Mai (y cyfnod diddymu byrrach). Yn ystod y cyfnod hwn, bydd cyfyngiadau gwariant llym yn berthnasol i bob ymgeisydd o dan y gyfraith etholiadol.

Nododd y Comisiynwyr y dylid sicrhau chwarae teg i bob ymgeisydd yn ystod cyfnod yr etholiad, cyn belled ag y bo modd, er mwyn sicrhau etholiad teg a chyfle cyfartal i bawb; a, gan y byddai'r Bil yn creu amgylchiad anarferol, byddai angen cyhoeddi Rheolau a chanllawiau ychwanegol mewn perthynas â chyfnod yr etholiad.

Cytunodd y Comisiynwyr ar yr egwyddor y dylid, yn ystod y cyfnod cyn diddymu, ond darparu Aelodau ag adnoddau sy’n angenrheidiol i gyflawni busnes y Senedd sy'n gysylltiedig â byrhau’r diddymu, fel y mynegwyd yn y Memorandwm Esboniadol i’r Bil, hynny yw:

·         gallu pennu dyddiad ar gyfer y bleidlais ar gyfer yr etholiad os bydd angen gohirio'r etholiad am reswm sy'n ymwneud â coronafeirws; a

·         galluogi'r Senedd bresennol i ymateb, os bydd angen gwneud hynny, i'r materion iechyd y cyhoedd sy'n datblygu yn arwain at yr etholiad.

Er mwyn gweithredu'r egwyddor, cytunodd y Comisiynwyr:

a)    ar gyfer cyfnod yr etholiad (diddymu a chyn-ddiddymu gyda'i gilydd), gall pob Aelod gadw’r mynediad sydd ganddynt i’w proffiliau TGCh presennol. Byddai'r proffiliau hyn yn cael eu cyfyngu i gael gwared ar fynediad at gyfryngau cymdeithasol, cyfrifon gwe-bost a'r fewnrwyd (bydd mewnrwyd diddymu ar gael o hyd). Yn ogystal, gall pob Aelod enwebu un o'u staff i gadw eu proffil presennol gyda chyfyngiadau yn yr un modd er mwyn galluogi cymorth i fod ar gael pe bai’r Senedd yn cael ei hadalw (gallai hyn gynnwys staff rhan-amser hyd at 1 cyfwerth ag amser llawn, ond rhaid cynnwys oriau contract llawn y staff cymorth na chaniateir iddynt fod yn fwy nag 1 cyfwerth ag amser llawn wedi’u cyfuno). Ni chaiff y staff cymorth a enwebir fod yn ymgeisydd eu hunain. Byddai'r darpariaethau hyn yn ychwanegol at y ddarpariaeth bresennol o hyd at 4 proffil TGCh dros dro fesul Aelod a enwebir ar gyfer unigolion. Bydd aelodau'n cael eu hatgoffa'n gadarn o'u cyfrifoldeb i sicrhau bod eu cyfrifon yn cael eu defnyddio mewn ffordd sy'n amddiffyn eu hunain rhag y perygl o gŵyn, neu gadarnhau cwyn;

b)    caiff mynediad i ystâd y Senedd ei gyfyngu o 7 Ebrill, ond bydd pasys diogelwch Aelodau a’u staff ar gyfer yr adeilad yn cael eu diffodd, yn hytrach na bod angen iddyn nhw gael eu dychwelyd. Os caiff y Senedd ei  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 2.

3.

Adolygiad o effeithiolrwydd cychwynnol y Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Cofnodion:

Trafododd y Comisiynwyr bapur yn amlinellu'r cynnydd a wnaed o ran gweithredu'r Strategaeth Gyfathrebu ac Ymgysylltu. 

 

Croesawodd y Comisiynwyr y cynnydd a thrafod y gwaith digidol a oedd wedi digwydd. Codwyd pwyntiau yn ymwneud â chydbwysedd rhwng y rhywiau, oedran ac anableddau. Nododd y Comisiynwyr y wybodaeth ddiweddaraf a ddarparwyd.

 

4.

Diweddariad ynghylch COVID-19

Cofnodion:

Rhoddwyd y wybodaeth ddiweddaraf i'r Comisiwn am y trefniadau sydd ar waith tra mae’r Senedd yn parhau i weithredu o dan reoliadau a chanllawiau presennol Llywodraeth Cymru. Roedd y materion a godwyd yn cynnwys parodrwydd ar gyfer camau nesaf y cyfyngiadau, lles staff (gan gynnwys effeithiau addysgu gartref, cyfrifoldebau gofalu, profedigaethau a salwch), adleoli deinamig ac ailflaenoriaethu gweithgareddau, a'r pwysau sy'n cael eu teimlo ar draws y sefydliad.

 

5.

Cyfeiriad strategol y Comisiwn

Cofnodion:

Cyflwynwyd trosolwg byr i’r Comisiynwyr o feysydd a nodwyd i lywio’r drafodaeth gyda hwy yn unigol i gofnodi myfyrdodau o'r hyn a ddysgwyd drwy'r darnau o waith/agweddau allweddol mwyaf arwyddocaol ar waith y Comisiwn yn ystod y bumed Senedd, a nodi materion a allai lywio’r cyfeiriad gweithredu ynghyd â ffactorau sy'n sbarduno newid ar gyfer y dyfodol agos.

 

Bydd y myfyrdodau hyn yn cael eu defnyddio wrth lunio papur byr i’w drafod yn y cyfarfod nesaf, ac felly helpu i ddatblygu strategaeth y Comisiwn dros y blynyddoedd nesaf.

 

6.

Ffenestri newydd yn Nhŷ Hywel - astudiaeth ddichonoldeb

Cofnodion:

Nododd y Comisiynwyr yr adroddiad dichonoldeb a gynhaliwyd i gael cyngor arbenigol i lywio penderfyniad i’r dyfodol ar oblygiadau'r gyllideb, yr amseru a'r gwaith sydd ei angen i roi ffenestri newydd yn Nhŷ Hywel yn raddol.

 

Gofynnodd y Comisiynwyr gwestiynau am fanylion ac ystyriaethau ymarferol o ran y gwaith yr oedd ei angen, a gofynnwyd am gadarnhad nad oedd unrhyw fater wedi’i nodi fel perygl. Cytunwyd i ohirio unrhyw benderfyniad i’w drosglwyddo i’r Comisiwn nesaf, ar y sail y byddai angen ymestyn y ddarpariaeth gyllid ar gyfer y prosiect dros nifer o flynyddoedd ariannol.

 

 

7.

Newidiadau'n ymwneud â Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 (gwahardd ysmygu)

Cofnodion:

Nododd y Comisiynwyr wybodaeth a oedd yn amlinellu newidiadau i ddeddfwriaeth yn ymwneud â'r gwaharddiad ar ysmygu, gan roi sylw penodol i'r lloches ysmygu ar ystâd Tŷ Hywel. Roeddent yn teimlo y dylai Comisiwn y Chweched Senedd ystyried a yw'r lloches ysmygu yn gyfleuster priodol ar gyfer ystâd y Senedd. 

 

8.

Papurau i’w nodi

8.a

Diweddariad gan y Bwrdd Gweithredol (penderfyniadau RAD)

Cofnodion:

Nododd y Comisiynwyr y crynodeb arferol o benderfyniadau o ran recriwtio, a gaiff ei ddarparu i bob cyfarfod o’r Comisiwn.

 

8.b

Cofnodion drafft ARAC Tachwedd 2020

Cofnodion:

Nododd y Comisiynwyr y diweddariad arferol ynghylch cyfarfod y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg

 

8.c

Ymateb i adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2019-20

Cofnodion:

Nododd y Comisiynwyr ymateb y Comisiwn i adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, a ddarparwyd ers y cyfarfod diwethaf.

 

 

8.d

Ymgynghoriad y Bwrdd Taliadau ynghylch y Penderfyniad

Cofnodion:

Nododd y Comisiynwyr lythyr ac ymgynghoriad gan y Bwrdd Taliadau.

 

9.

Unrhyw Fater Arall

Cofnodion:

·         Penderfyniadau ar ddarpariaeth TGCh ar gyfer y chweched Senedd – Cytunodd y Comisiynwyr ar gynigion ar gyfer darpariaeth TGCh i'r Aelodau, a ystyriwyd yn y cyfarfod blaenorol ac a drafodwyd ymhellach yn y cyfamser. 

 

Cyfrifiaduron Personol

Penderfyniad 1: Dylai gliniadur bellach fod yn gynnig safonol - un i bob Aelod, ynghyd ag un yr un ar gyfer staff cymorth hyd at uchafswm o 6.  Gellir prynu peiriannau ychwanegol gan ddefnyddio arian Costau Swyddfa (byddai hyn yn cynnwys y gallu i ddefnyddio peiriannau presennol sy'n parhau o fewn y disgwyliad oes â chymorth, ar gyfer Aelodau sy'n dychwelyd).   

Penderfyniad 2: Mae gan yr Aelodau opsiwn i gyfnewid un gliniadur am gyfrifiadur bwrdd gwaith.

Penderfyniad 3: Holl staff swyddfeydd grwpiau i gael gliniadur.

Penderfyniad 4: Gall Aelodau gyfnewid eu gliniadur safonol am Microsoft Surface Pro, ond oherwydd cost uwch y ddyfais hon, byddent yn ildio'r ddyfais llechen (iPad) o'u dyraniad.   

Monitorau cyfrifiaduron a gorsafoedd docio

Penderfyniad 5: Darperir monitor bwrdd gwaith a gorsaf ddocio (+ bysellfwrdd a llygoden) gyda phob gliniadur ym mhrif fan gwaith yr unigolyn.

Penderfyniad 6: Dyrennir un monitor a gorsaf ddocio arall i Aelodau mewn ail leoliad (e.e. gartref).    

Dyfeisiau Apple

Penderfyniad 7: Mewn amgylchiadau eithriadol, gall Aelodau, neu eu staff cymorth, sy'n fwy cyfarwydd â system weithredu Apple na Windows, ddewis un ddyfais Apple yn hytrach na dyfais Windows (un i bob Aelod gan gynnwys eu staff). Mae cymwysiadau’r Senedd a’r hyfforddiant sydd ar gael wedi'u cynllunio'n bennaf ar gyfer Windows.

Meddalwedd

Penderfyniad 8: Dyrennir trwydded Office 365 bersonol i Aelodau, ynghyd â thrwydded ar gyfer y blwch post a rennir ganddynt ("Swyddfa..."). Yn ogystal â hyn, dyrennir hyd at chwe thrwydded arall iddynt ar gyfer pob un o'u staff cymorth. 

Penderfyniad 9: Adobe Creative Cloud, os oes angen, i bob Aelod (wedi'i ddyrannu i aelod o staff cymorth).

Argraffwyr

Penderfyniad 10: Dyrennir dwy Ddyfais argraffu Amlddefnydd (argraffu, sganio a llungopïo) ac un argraffydd laser unlliw i Aelodau.

Dyfeisiau llechen

Penderfyniad 11: Dyrennir un iPad Apple i Aelodau (oni bai bod yr Aelod wedi dewis dyfais Microsoft Surface).

Ffonau symudol

Penderfyniad 12: Dyrennir ffôn symudol addas (Apple neu Android) i bob Aelod ynghyd â chontract galwadau misol a fydd yn darparu ar gyfer galwadau a negeseuon testun diderfyn yn y DU ac 16GB o ddata symudol y mis.  

Band eang

Penderfyniad 13: Bod cysylltiad rhwydwaith addas yn cael ei ddarparu ar gyfer Swyddfa/swyddfeydd Etholaethol yr Aelod (uchafswm o 2).

Penderfyniad 14: Ni ddarperir band eang i brif breswylfa Aelodau (ac eithrio mewn achosion eithriadol). Bydd gan yr Aelodau sy'n dychwelyd ac sydd â band eang y Senedd gartref ar hyn o bryd ddeufis yn dilyn yr etholiad i wneud trefniadau newydd. 

 

Caiff pob eithriad ei asesu fesul achos. Gall yr amgylchiadau penodol sy'n cyfiawnhau darparu band eang ym mhrif breswylfa'r Aelod gynnwys:

·         Nid yw band eang confensiynol ar gael yn y lleoliad, sy'n golygu defnyddio technolegau gwahanol, mwy costus,

·         Mwy nag un aelod yn byw yn yr eiddo sy'n golygu bod angen mwy o gapasiti  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 9.