Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Cyswllt: Tom Jackson 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09:10-09:15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.      1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod.

2.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer yr eitemau a ganlyn:

Eitemau 3 a 4

 

Cofnodion:

Eitemau 3 a 4

(09:15:-09:25)

3.

Penodi archwilwyr i archwilio cyfrifon Archwilydd Cyffredinol Cymru

Cofnodion:

3.1 Cymeradwyodd y Pwyllgor yr argymhelliad i benodi archwilwyr ar gyfer cyfrifon Archwilydd Cyffredinol Cymru. Bydd cynnig yn cael ei gyflwyno er mwyn i’r Cynulliad benodi’r archwilwyr.

(09:25-09:40)

4.

Darparu gwasanaethau TGCh a phrosiectau TGCh o dan gontract Merlin

Ystyried y dull o ymdrin ag adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar gontract TGCh Merlin. 

Cofnodion:

4.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod ei ystyriaeth o adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru, Darparu gwasanaethau TGCh a phrosiectau TGCh o dan gontract Merlin.

(09:40-10:10)

5.

Ystyried rhaglen Swyddfa Archwilio Cymru o astudiaethau gwerth am arian

PAC(4)-02-12 – Papur 1- Ystyried blaenraglen waith Swyddfa Archwilio Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5. 1 Croesawodd y Pwyllgor Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru a Gillian Body, Partner rheoli, Swyddfa Archwilio Cymru

 

5.2 Bu’r Pwyllgor yn trafod rhaglen swyddfa archwilio Cymru o astudiaethau gwerth am arian. 

 

Camau i’w cymryd:

 

Cytunodd Swyddfa Archwilio Cymru i ddarparu:

 

·         Rhagor o fanylion am waith archwilio lleol a gweithgarwch arall a wneir gan Swyddfa Archwilio Cymru na fyddai fel arfer yn cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

·         Rhagor o wybodaeth am amserlen adolygiad Swyddfa Archwilio Cymru o fasnachfraint Cymru a’r gororau a sut mae’n cyd-drefnu’r amserlen gyda Llywodraeth Cymru. 

(10:30-11:00)

6.

Rheoli grantiau yng Nghymru - tystiolaeth gan Lywodraeth Cymru

Y Fonesig Gillian Morgan, Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru

Michael Hearty, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Cynllunio Strategol, Cyllid a Pherfformiad

Arwel Thomas, Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol

 

 

Cofnodion:

6. 1 Croesawodd y Pwyllgor y Fonesig Gillian Morgan, Ysgrifennydd Parhaol; Michael Hearty, Cyfarwyddwr CyffredinolCynllunio Strategol, Cyllid a Pherfformiad; ac Arwel Thomas, Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol a Sicrwydd.

 

6.2 Bu’r Pwyllgor yn holi’r tystion.

 

 

Cam i’w gymryd:

 

Cytunodd Llywodraeth Cymru i ddarparu:

 

·         Y wybodaeth ddiweddaraf am yr ymchwiliad i AWEMA a rhagor o fanylion am y camau a gymerwyd gan Lywodraeth Cymru i sicrhau bod gwasanaethau a ddarperir gan AWEMA yn cael eu cynnal.  

 

 

 

 

 

7.

Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1  Cytunodd y Pwyllgor ar gofnodion y cyfarfod blaenorol.

Trawsgrifiad