Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Cyswllt: Tom Jackson 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(9:30 - 9:35)

1.

Cynnig i ethol Cadeirydd dros dro

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.22 I benodi Cadeirydd dros dro yn absenoldeb y Cadeirydd.

Cofnodion:

1.1 Gofynnodd y Clerc am enwebiadau i benodi Cadeirydd dros dro o dan Reol Sefydlog 17.22. Gwnaeth Mohammad Asghar enwebu Andrew RT Davies, ac fe’i penodwyd ar gyfer y cyfarfod hwn.

 

(9:35 - 9:40)

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

2.1 Croesawodd y Cadeirydd dros dro yr Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod.

 

2.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Darren Millar, yr oedd Andrew RT Davies yn dirprwyo ar ei ran, a chan Lyndsay Whittle.

(9:40 - 10:20)

3.

Sesiwn friffio gydag Archwilydd Cyffredinol Cymru ar ymgysylltiad y cyhoedd â llywodraeth leol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Estynnodd y Cadeirydd wahoddiad i Archwilydd Cyffredinol Cymru ac Alan Morris, Cyfarwyddwr GrŵpArchwilio Perfformiad, roi sesiwn friffio i’r Pwyllgor ar adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar ymgysylltiad y cyhoedd â llywodraeth leol.

 

3.2 Cytunodd y Pwyllgor i wahodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i roi enghreifftiau o’r ymarferion i ymgysylltu â’r cyhoedd sy’n cael eu rhoi ar waith gan gynghorau yng Nghymru.

 

3.3 Cytunodd yr Archwilydd Cyffredinol i roi enghreifftiau o arfer da a nodwyd yn ystod ei archwiliad ac i roi adborth ar ganlyniadau’r Seminar Cyd-ddysgu ar ymgysylltu â’r cyhoedd yng Nghymru.

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Eitemau 5 i 7.

Cofnodion:

Eitemau 5 i 7.

(10:20 - 10:30)

5.

Opsiynau ar gyfer ymdrin ag ymgysylltiad y cyhoedd â llywodraeth leol

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor yr opsiynau ar gyfer ymdrin ag adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar ymgysylltiad y cyhoedd â llywodraeth leol.

(10:30 - 10:45)

6.

Penderfynu ar dystion ar gyfer yr ymchwiliad i benderfyniad Llywodraeth Cymru i gaffael a chael gwared ar westy'r River Lodge gynt, Llangollen

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ba dystion yr hoffai eu gwahodd i roi tystiolaeth i’w ymchwiliad i benderfyniad Llywodraeth Cymru i gaffael a chael gwared ar westy’r River Lodge gynt, Llangollen.

(10:45 - 11:00)

7.

Trafodaeth am broses anffurfiol Aelodau o gasglu gwybodaeth am fframwaith Rheoli Grantiau yr Alban

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adborth ar broses anffurfiol yr Aelodau o gasglu gwybodaeth am fframwaith rheoli grantiau yr Alban.

8.

Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cadarnhaodd y Pwyllgor gofnodion y cyfarfod ar 12 Gorffennaf 2012.

Trawsgrifiad