Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt: Gareth Price 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon.

1.2 Diolchodd y Cadeirydd i Ieuan Wyn Jones (a ymddiswyddodd fel AC yn gynharach yn yr wythnos) am ei gyfraniad i'r Pwyllgor a dymuno'n dda iddo yn y dyfodol.

 

2.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y canlynol: Eitemau 3, 4, 5 a 9

Cofnodion:

5.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.

(10:00 - 10:10)

3.

Goblygiadau ariannol Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) - Trafod yr ohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol

FIN(4)-11-13 Papur 1

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 The Committee discussed the correspondence.

3.2 The Finance Committee were dissatisfied with the answers they received from the Deputy Minister for Social Services on the Social Services and Well-being (Wales) Bill and agreed to return to this issue once detailed figures became available.

3.3 The Committee agreed to write to the Chair of the Health and Social Care Committee to convey this point.

(10:10 - 10:40)

4.

Y dull o graffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2014-15

FIN(4)-11-13 Papur 2

 

Cofnodion:

4.1 The Committee considered the approach to the Welsh Government Draft Budget 2014-2015.

4.2 The Clerk agreed to write to Committee Chairs recommending they hold stakeholder engagement events. These events will give stakeholders the opportunity to communicate their priorities on the draft budget proposals. Committees will also be encouraged to emulate Finance Committee’s decision to adopt preventative spending as the focus for the scrutiny of the Welsh Government’s Draft Budget 2014-15.

4.3 The Clerk and Research Service agreed to contact the National Assembly Education Team to discuss the design of the engagement exercise for use at Summer Shows.

(10:40 - 11:00)

5.

Blaenraglen Waith

FIN(4)-11-13 Papur 3

Cofnodion:

5.1 The Committee discussed the Forward Work Programme.

5.2 The clerking team agreed to provide the Committee with a list of forthcoming Finance Committee meeting dates.

6.

Papurau i’w nodi

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Mehefin.

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Nododd y Pwyllgor gofnodion y cyfarfod blaenorol ar 12 Mehefin.

(11:00 - 11:30)

7.

Ymchwiliad i Ardaloedd Menter yng Nghymru - Adborth ar ymweliadau'r Pwyllgor ag Ardaloedd Menter Ynys Môn a Dyfrffordd y Daugleddau

Cofnodion:

7.1 The Committee agreed to hold this item in private.

7.2 The Committee discussed the visits to Anglesey and Haven Waterway Enterprise Zones.

7.3 The Chair and Clerk agreed to provide a joint note on the Committee visit to Haven Waterway Enterprise Zone.

7.4 Ieuan Wyn-Jones will provide a note on the visit he undertook to Anglesey Enterprise Zone.

7.5 These notes will be made public as papers to note at a future meeting of the Finance Committee.

(11:30 - 12:00)

8.

Ymchwiliad i Ardaloedd Menter yng Nghymru - Tystiolaeth gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

FIN(4)-11-13 Papur 4

Edwina Hart AC, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Tracey Burke, Cyfarwyddwr, Strategaeth

Rob Hunter, Cyfarwyddwr Cyllid a Pherfformiad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Bu Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth a'i swyddogion yn ateb cwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor. Cytunwyd i ddarparu'r wybodaeth ychwanegol a ganlyn:

  • Cytunodd Tracey Burke i roi gwybod beth yw dyddiad cyhoeddi'r ail gyfnod o adolygiad yr Athro Dylan Jones-Evans ynghylch cyllid i Fusnesau Bach a Chanolig yng Nghymru.
  • Cytunodd Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth i ddarparu rhestr o fanylion am weithgareddau'r gadwyn gyflenwi hyd yn hyn.

8.2 Cytunodd y Pwyllgor i edrych eto ar Ardaloedd Menter yng Nghymru rywbryd yn y dyfodol.

(12:00 - 12:15)

9.

Ystyried y dystiolaeth – Ardaloedd Menter

Cofnodion:

9.1 The Committee considered the evidence.

Trawsgrifiad