Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt: Gareth Price 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod.  

 

1.2 Nid oedd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon.

(09.00 - 10.00)

2.

Ymchwiliad i Ardaloedd Menter yng Nghymru - Panel o fusnesau

FIN(4)-10-13 Papur 1eCube Solutions

Mike Corne - Partner a Chyfarwyddwr Masnachol

 

FIN(4)-10-13 Papur 2 Mustang Marine

Lucas Boissevain - Cyfarwyddwr Cyllid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Croesawodd y Cadeirydd Mike Corne, Partner a Chyfarwyddwr Masnachol yn eCube Solutions, a Lucas Boissevian, Cyfarwyddwr Cyllid yn Mustang Marine.

 

2.2 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

 

(10.00 - 11.00)

3.

Goblygiadau ariannol y Bil Addysg Bellach ac Uwch - Tystiolaeth gan y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau

FIN(4)-10-13 Papur 3

Leighton Andrews AM, Gweinidog dros Addysg a Sgiliau

Carla Lyne, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Croesawodd y Cadeirydd Leighton Andrews AC, y Gweinidog Addysg a Sgiliau, a Carla Lyne, Dirprwy Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol Cyllid.

 

3.2 Ymatebodd y Gweinidog a’r swyddog i gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

 

3.3 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu’r wybodaeth ganlynol i’r Pwyllgor:

 

·         Nodyn ar y newidiadau y gallai’r Gweinidog eu gwneud i amodau ariannu sefydliadau addysg uwch.

·         Canran yr arian i sefydliadau addysg uwch sy’n dod gan Lywodraeth Cymru.

3.4 Cytunodd y tîm clercio i roi trawsgrifiad o’r sesiwn Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc ar y Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru) ar 15 Mai i’r Aelodau.

 

3.5 Cytunodd y Clerc i ddrafftio llythyr i’r Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc yn nodi amheuon y Pwyllgor ynghylch ‘rheolaethau anneddfwriaethol’.

 

   

(11.00 - 12.00)

4.

Ymchwiliad i Ardaloedd Menter yng Nghymru - Cadeiryddion y Byrddau Ardaloedd Menter

FIN(4)-10-13 Papur 4

Nick Bourne, Cadeirydd Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau

 

FIN(4)-10-13 Papur 5

Gareth Jenkins, Cadeirydd Ardal Fenter Glynebwy

 

FIN(4)-10-13 Papur 6 Ardal Fenter Canol Caerdydd

 

FIN(4)-10-13 Papur 7 Ardal Fenter Eryri

 

FIN(4)-10-13 Papur 8 Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy

 

FIN(4)-10-13 Papur 9 Ardel Fenter Sain Tathan Maes Awyr Caerdydd

 

FIN(4)-10-13 Papur 10 Ardel Fenter Ynys Môn

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Croesawodd y Cadeirydd Nick Bourne, Cadeirydd Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau, a Gareth Jenkins, Cadeirydd Ardal Fenter Glynebwy.   

 

4.2 Ymatebodd y tystion i’r cwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

(12.00)

5.

Papurau i'w nodi

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Mai

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nododd y Pwyllgor gofnodion y cyfarfod blaenorol ar 8 Mai 2013.

(12.00)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol: Eitem 7

Cofnodion:

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

(12:00 - 12:10)

7.

Trafod dangosyddion perfformiad allweddol Comisiwn y Cynulliad

FIN(4)-10-13 Papur 11

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor Ddangosyddion Perfformiad Allweddol Comisiwn y Cynulliad.

 

7.2 Cytunodd y Clerc i ddrafftio llythyr i Gomisiwn y Cynulliad yn nodi eu cynnig ar Ddangosyddion Perfformiad Allweddol a gofyn am gymariaethau â’r blynyddoedd/tymhorau blaenorol lle y bo’n gymwys.