Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Siân Phipps 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

(9.30-10.30)

2.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2015-16: Addysg a Sgiliau

Huw Lewis AC, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
Julie James AC, Y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
Huw Morris, Cyfarwyddwr Grŵp, Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol

                   Oes

Andrew Clark, Dirprwy Gyfarwyddwr, yr Is-adran Addysg Bellach a
                   Phrentisiaethau
Chris Jones, Pennaeth Cyllid Addysg Uwch a Gwella Perfformiad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Bu’r tystion yn ateb cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

2.2 Cytunodd y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg i ddarparu’r canlynol:

 

  • Manylion am y gwelliant yng nghyfraddau ymyrraeth y cytunwyd arnynt gyda WEFO mewn perthynas â phrosiectau ymgysylltu â phobl ifanc a’r agenda sgiliau.
  • Gwerthusiadau rhanddeiliaid o’r gwasanaeth a ddarperir gan Gyrfa Cymru.

Cadarnhad ynghylch a yw darn o waith a wnaed gan Beaufort Research ynghylch agweddau tuag at fynediad ar-lein i gyngor gyrfaoedd, ar gael i’r cyhoedd.

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill cyfarfod y bore

Cofnodion:

3.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

(11.00-11.30)

4.

Papur cwmpasu: Helpu pobl hŷn i gael gwaith

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu.

5.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nododd y Pwyllgor y papur.