Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Siân Phipps 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Trafod y Flaenraglen Waith

 

Dogfennau ategol:

EBC(4)-05-14(p.1) – Blaenraglen waith

 

Cofnodion:

 

1.1 Ystyriodd y Pwyllgor yr eitem hon mewn sesiwn breifat.

 

1.2 Penderfynodd y Pwyllgor i gynnal dau ymchwiliad yn ystod tymor yr haf, sef ymchwiliad dilynol i sgiliau ym maes Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg; ac ymchwiliad i Dwristiaeth.

 

1.3 Penderfynodd y Pwyllgor hefyd i gynnal dau ymchwiliad dilynol diwrnod o hyd: i Borthladdoedd ac i Interreg.

 

1.4 Cytunodd y Pwyllgor i ystyried cynnal ymchwiliad i’r sectorau economaidd a ddylai gael blaenoriaeth ar gyfer tymor yr hydref. 

 

2.

Craffu ar y Gymraeg

 

Dogfennau ategol:

EBC(4)-05-14(p.2) – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol at y Prif Weinidog yn ymwneud ag adolygiad o'r polisi iaith Gymraeg

EBC(4)-05-14(p.3) – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol at Gadeirydd y Pwyllgor Menter a Busnes yn ymwneud â'r adolygiad o'r polisi iaith Gymraeg

Cofnodion:

 

2.1 Ystyriodd y Pwyllgor yr eitem hon mewn sesiwn breifat.

 

2.2 Cytunodd y Pwyllgor y byddai’r Cadeirydd yn ysgrifennu at Gadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol i nodi sut y byddai’n cynnwys y gwaith o graffu ar y Gymraeg yn ei flaenraglen waith.   

3.

Gwobrau Ysbrydoli Cymru

Cofnodion:

 

3.1 Ystyriodd y Pwyllgor yr eitem hon mewn sesiwn breifat.

 

3.2 Penderfynodd yr Aelodau nad oeddent am gymryd rhan fel Pwyllgor yn y Gwobrau Ysbrydoli Cymru.

4.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

 

4.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan David Rees AC a Byron Davies AC. Nid oedd dirprwyon ar eu rhan.

 

5.

Ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o hyrwyddo masnach a mewnfuddsoddi - sesiwn dystiolaeth 10 (09.45-10.45)

 

Witnesses:

·         Yr Athro Gareth Morgan, Cadeirydd y Panel Sector Gwyddorau Bywyd

·         David Williams, Cadeirydd y Panel Sector Ynni a’r Amgylchedd

 

Dogfennau ategol:

Papur preifat (Papur Briffio'r Aelodau ar gyfer Eitem 5)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Gareth Morgan, Cadeirydd Panel Sector y Gwyddorau Bywyd a David Williams, Cadeirydd Panel y Sector Ynni ac Amgylchedd.

 

6.

Adroddiad cynnydd chwe mis a chyllideb alldro 2012-13 (11.00-12.30)

 

Tystion:

·         Edwina Hart AC, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Llywodraeth Cymru

·         James Price, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Llywodraeth Cymru

·         Rob Hunter, Cyfarwyddwr, Cyllid a Pherfformiad, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Papur preifat (Papur Briffio'r Aelodau ar gyfer Eitem 6)

EBC(4)-05-14(p.4) – Craffu ar y gyllideb - llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog dyddiedig 10 Rhagfyr 2013

EBC(4)-05-14(p.5) – Craffu ar y Gyllideb - ymateb y Gweinidog dyddiedig 14 Ionawr 2014

EBC(4)-05-14(p.6) - Craffu ar y Gyllideb - llythyr arall gan y Gweinidog at y Cadeirydd dyddiedig 4 Chwefror 2014

EBC(4)-05-14(p.7) – Craffu ar y Gyllideb - Memorandwm 2013- 2014

EBC(4)-05-14(p.8) - Nodyn am y newidiadau yn y dyraniadau o'u cymharu â'r Gyllideb atodol gyntaf

EBC(4)-38-13(p.6) - Diweddariadau chwe mis - Blaenoriaethau ar gyfer y Rheilffyrdd, yr M4, Blaenoriaethau ac Ymrwymiadau Trafnidiaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Llywodraeth Cymru. Cynorthwywyd y Gweinidog gan James Price, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Adran yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Llywodraeth Cymru a Rob Hunter, Cyfarwyddwr, Adran Cyllid a Pherfformiad, Llywodraeth Cymru

 

6.2 Cytunodd y Gweinidog i:

 

- ddarparu manylion ynghylch y trosglwyddiadau a wnaed yn y gyllideb trafnidiaeth 2012-2013, ac ar ba sail yr oedd y buddsoddiadau trafnidiaeth ychwanegol wedi’u blaenoriaethu;

 

- ddarparu crynodeb o’r ffigurau dadansoddi costau fesul swydd a gydgasglwyd, i ddangos pa fath o gymorth busnes neu gymorth ariannol sy’n darparu’r enillion gorau ar fuddsoddiadau, a nodyn sy’n dangos sut y caiff yr enillion yn sgîl buddsoddiadau eu hasesu gan Adran yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (er enghraifft drwy ddefnyddio panelau buddsoddi a Bwrdd Cynghorol Datblygu Diwydiannol Cymru );

 

- ddarparu dadansoddiad o faint o’r arbedion effeithlonrwydd o £1.6 miliwn, wrth ddarparu prosiect Cyflymu Cymru, a gyflawnwyd drwy dynnu ffioedd yngynghorwyr allanol allan;

 

- cynnwys dangosyddion trafnidiaeth y Rhaglen Lywodraethu o fewn y bwletin nesaf ar gynnydd bob chwe mis gan y Gweinidog, gyda sylwadau i grynhoi effaith y polisi.

 

6.3 Cytunodd y Gweinidog hefyd y byddai’r wybodaeth flynyddol ddiweddaraf am yr economi a thrafnidiaeth yn dangos yn glir, ar lefel gweithredu, y swyddi a’r buddsoddi a sicrhaodd y canlyniadau a gyflawnwyd yn 2013-14, ynghyd â’r gwariant sy’n gysylltiedig â chyflawni’r canlyniadau hynny. Yng ngoleuni’r ffaith bod y swyddi a gefnogir wedi’u cyflawni heb unrhyw wariant gan Lywodraeth Cymru, byddai’r Pwyllgor yn gwerthfawrogi pe bai modd dadansoddi’r canlyniadau o ran swyddi, i ddangos pa swyddi a grëwyd, pa swyddi a ddiogelwyd a pha swyddi a gefnogwyd, ar wahân.

 

7.

Papurau i’w nodi

 

Dogfennau ategol:

EBC(4)-05-14(p.9) – Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog yn ymwneud â WOMEX dyddiedig 17 Ionawr 2014

EBC(4)-05-14(p.10) – Ymateb y Gweinidog i'r llythyr  yn ymwneud â WOMEX dyddiedig 27 Ionawr 2014

EBC(4)-05-14(p.11) - TEN-T – Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog dyddiedig 24 Ionawr 2014

EBC(4)-05-14(p.12) -  TEN-T - Ymateb y Gweinidog dyddiedig 5 Chwefror 2014

EBC(4)-05-14(p.13) – TEN-T – Llythyr gan Herald Ruijters dyddiedig 06.02.14

EBC(4)-05-14(p.14) – Hanes diweddar y berthynas rhwng  Masnach a Buddsoddi y DU a Llywodraeth Cymru

EBC(4)-05-14(p.15) – TEN-T – Llythyr gan y Cadeirydd i Herald Ruijters dyddiedig 24 Ionawr 2014

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

 

 

Cofnodion:

 

7.1 Nododd y Pwyllgor y dogfennau ategol canlynol:

 

EBC(4)-05-14(p.9) Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog ynghylch WOMEX, dyddiedig 17 Ionawr 2014

EBC(4)-05-14(p.10) – Ymateb y Gweinidog ynghylch WOMEX, dyddiedig 27 Ionawr 2014

EBC(4)-05-14(p.11) - TEN-T - Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog, dyddiedig 24 Ionawr 2014

EBC(4)-05-14(p.12) - TEN-T - Ymateb y Gweinidog, dyddiedig 5 Chwefror 2014

EBC(4)-05-14(p.13) – TEN-T – Llythyr gan Herald Ruijters, dyddiedig 06.02.14

EBC(4)-05-14(p.14) – Hanes y berthynas rhwng Masnach a Buddsoddi y DU a Llywodraeth Cymru yn ddiweddar

 

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

 

 

7a

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol

7b

EBC(4)-05-14(p.9) – Letter from the Chair to the Minister regarding WOMEX: 17 January 2014

7c

EBC(4)-05-14(p.10) – The Minister's response regarding WOMEX: 27 January 2014

7d

EBC(4)-05-14(p.11) - TEN-T - Letter from the Chair to the Minister: 24 January 2014

7e

EBC(4)-05-14(p.12) - TEN-T - Minister's response: 5 February 2014

7f

EBC(4)-05-14(p.13) – TEN-T – Letter from Herald Ruijters: 6 February 2014

7h

EBC(4)-05-14(p.15) – TEN-T – Letter from the Chair to Herald Ruijters: 24 January 2014

7g

EBC(4)-05-14(p.14) – Recent UKTI - WG Relationship History