Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Polisi: Marc Wyn Jones  / Deddfwriaeth: Bethan Davies

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1        Estynnodd y Cadeirydd groeso i Alun Ffred Jones a Kirsty Williams a oedd yn dirprwyo ar ran Rhodri Glyn Thomas a Peter Black yn y drefn honno, oherwydd eu swyddogaethau ar Gomisiwn y Cynulliad.

 

1.2        Estynnod y Cadeirydd groeso hefyd i Mark Drakeford a oedd yn dirprwyo ar ran Mike Hedges.

 

1.3        Estynnodd y Cadeirydd groeso i Rhodri Glyn Thomas a oedd yn bresennol i gymryd rhan yn nhrafodion Cyfnod 2 Bil Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol), yn ei rôl fel Comisiynydd y Cynulliad a’r Aelod sy’n Gyfrifol am y Bil.

(09:30 - 11:30)

2.

Bil Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol) - Cyfnod 2: Ystyried Gwelliannau

Papurau:     Rhestr o welliannau wedi’u didoli, 21 Mehefin 2012

                   Grwpio Gwelliannau, 21 Mehefin 2012      

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, bydd y Pwyllgor yn gwaredu â gwelliannau i’r Bil yn y drefn a ganlyn:

 

Adrannau 1 – 3

   

Dogfennau ategol:

Rhestr o welliannau wedi’u didoli, 21 Mehefin 2012

Grwpio Gwelliannau, 21 Mehefin 2012

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Dywedodd y Cadeirydd y byddai’r Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau yn y drefn a ganlyn:

 

Adran 1 – 3.

 

2.2 Gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau a ganlyn:

 

Adran 1:

 

Ni chafodd Gwelliant 1A (Suzy Davies) ei gynnig.

 

Derbyniwyd Gwelliannau 1, 2 a 3 (Rhodri Glyn Thomas), yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

Adran 2:

 

Cafodd Gwelliant 11 (Bethan Jenkins) ei dynnu yn ôl, yn unol â Rheol Sefydlog 26.66 (i).

 

Gwelliant 13 (Suzy Davies):

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Mark Isherwood

Mark Drakeford

Alun Ffred Jones

Bethan Jenkins

Gwyn Price

Ken Skates

Joyce Watson

Kirsty Williams

 

0

2

7

0

Gwrthodwyd Gwelliant 13.

 

 

Gwelliant 16 (Aled Roberts):

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Drakeford

Alun Ffred Jones

Bethan Jenkins

Gwyn Price

Ken Skates

Joyce Watson

Kirsty Williams

 

Janet Finch-Saunders

Mark Isherwood

0

7

2

0

Derbyniwyd Gwelliant 16.

 

 

Gwelliant 17 (Aled Roberts):

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Drakeford

Alun Ffred Jones

Bethan Jenkins

Gwyn Price

Ken Skates

Joyce Watson

Kirsty Williams

 

Janet Finch-Saunders

Mark Isherwood

0

7

2

0

Derbyniwyd Gwelliant 17.

 

 

Ni chafodd Gwelliant 18 (Aled Roberts) ei gynnig.

 

 

Gwelliant 19 (Aled Roberts):

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Alun Ffred Jones

Bethan Jenkins

Kirsty Williams

 

Janet Finch-Saunders

Mark Isherwood

Mark Drakeford

Gwyn Price

Ken Skates

Joyce Watson

 

0

3

6

0

Gwrthodwyd Gwelliant 19.

 

 

Ni chafodd Gwelliannau 20 a 21 (Aled Roberts) eu cynnig.

 

Ni chafodd Gwelliant 4A (Bethan Jenkins) ei gynnig.

 

Derbyniwyd Gwelliant 4 (Rhodri Glyn Thomas), yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

Ni chafodd Gwelliant 12 (Bethan Jenkins) ei gynnig.

 

Derbyniwyd Gwelliant 5 (Rhodri Glyn Thomas), yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

Cafodd Gwelliant 14 (Suzy Davies), ei dynnu yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66 (i).

 

 

Derbyniwyd Gwelliannau 6 a 7 (Rhodri Glyn Thomas), yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

Cafodd Gwelliant 15 (Suzy Davies) ei dynnu yn ôl, yn unol â Rheol Sefydlog 26.66 (i).

 

Adran 3: Ni chafodd unrhyw welliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly penderfynwyd ei derbyn.

 

2.3 Barnwyd bod y Bil, fel y’i diwygiwyd, wedi’i dderbyn.

 

2.4 Gwnaeth y Pwyllgor gais i’r Comisiynydd baratoi Memorandwm Esboniadol diwygiedig, yn unol â Rheol Sefydlog 26.27.

 

2.5 Dywedodd y Cadeirydd wrth y Pwyllgor y byddai trafodion Cyfnod 3 yn dechrau ddydd Gwener 22 Mehefin 2012.

 

 

(11:30 - 11:35)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn: eitem 4

Cofnodion:

3.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.

(11:35 - 11:50)

4.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Cyllid Llywodraeth Leol: cytuno ar yr adroddiad

Adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Cyllid Llywodraeth Leol

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad, a’i dderbyn. Dywedodd y Cadeirydd y bydd yr adroddiad yn cael ei osod gerbron y Cynulliad erbyn dydd Llun 25 Mehefin 2012.

5.

Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

5a

Papur 1 - Cyflwyniad gan BBC Cymru i'r ymchwiliad i Uwch Gynghrair Cymru

Dogfennau ategol: