Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Polisi: Marc Wyn Jones  Cyswllt am y Bil Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru) - Bethan Davies 029 2089 8120

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd aelodau’r Pwyllgor, y tystion ac aelodau’r cyhoedd i’r cyfarfod

(9:15 - 10:00)

2.

Bil Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru) - Sesiwn Dystiolaeth Cyfnod 1 - Cymdeithas Cynghorau Trefi a Chymdeithasau Mwyaf Gogledd Cymru

Papur 1

Robert Robinson, Ysgrifennydd dros Gymdeithas Cynghorau Trefi a Chymdeithasau Mwyaf Gogledd Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth am y Bil gan Gymdeithas Cynghorau Trefi a Chymdeithasau Mwyaf Gogledd Cymru.

(10:00 - 10:45)

3.

Bil Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru) - Sesiwn Dystiolaeth Cyfnod 1 - Parciau Cenedlaethol

Papur 2

Iwan Jones, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Croesawodd y Cadeirydd Iwan Jones i’r cyfarfod.

3.2 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth am y Bil gan y Parciau Cenedlaethol.

(10:45 - 11:00)

4.

Egwyl

(11:00 - 12:00)

5.

Bil Cynulliad Cenedlaethol Cymru (ieithoedd Swyddogol) - Sesiwn Dystiolaeth Cyfnod 1 - Comisiynydd sydd â chyfrifoldeb dros y Gymraeg

Rhodri Glyn Thomas, y Comisiynydd sydd â chyfrifoldeb dros y Gymraeg

Cofnodion:

5.1 Cafwyd ymddiheuriadau ar gyfer yr eitem hon gan Rhodri Glyn Thomas a Peter Black oherwydd eu swyddi yng Nghomisiwn y Cynulliad. Croesawodd y Cadeirydd Elin Jones, a oedd yn dirprwyo ar ran Rhodri Glyn Thomas, yn unol â Rheol Sefydlog 17.48.

 

5.2 Croesawodd y Cadeirydd Rhodri Glyn Thomas, a oedd yno i roi tystiolaeth i’r Pwyllgor yn rhinwedd ei swydd fel Comisiynydd y Cynulliad sydd â chyfrifoldeb dros y Gymraeg ac fel yr Aelod â chyfrifoldeb dros y Bil.

 

5.3 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth am y Bil.

6.

Sesiwn breifat

Caiff y Pwyllgor ei wahodd i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer eitem 6 yn unol â Rheol Sefydlog 17.42(vi):

 

Caiff pwyllgor benderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod neu unrhyw ran o gyfarfod:

 

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson.

 

Cofnodion:

6.1 Penderfynodd y Pwyllgor i gwrdd yn breifat, i ystyried y dystiolaeth a ddaeth i law, yn unol â Rheol Sefydlog 17.42(vi).

7.

Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

7a

CELG(4)-04-12 : Papur 1

Llythyr gan y Gweinidog Llywodraeth Leol a ChymunedauYmateb i lythyr gan y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ynghylch Diogelwch Cymunedol

 

 

Dogfennau ategol:

7b

CELG(4)-04-12 : Papur 2

Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar aflonyddu ar sail anabledd yng Nghymru.

 

Dogfennau ategol:

Trawsgrifiad

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu