Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt: Sarah Beasley 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

(9:00-9:15)

1.

Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol—y Bil Dadreoleiddio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm.

 

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

2.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.

 

(9.15 - 10.45)

3.

Y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru): Sesiwn Dystiolaeth 6 - Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

Leighton Andrews AC, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

Swyddogion i’w cadarnhau

Sarah Rhodes, Rheolwr y Bill

Rhys Davies, Cyfreithiwr

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Leighton Andrews AC, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus.

 

 

(10.55 - 11.30)

4.

Y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru): Sesiwn Dystiolaeth 7 (y Trydydd Sector)

Simon Borja, Swyddog Datblygu Prosiect, Prosiect Dyn Cymru Ddiogelach

Mark Brooks, Cadeirydd, ManKind

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

Simon Borja, Swyddog Datblygu Prosiect, y Cynllun Dyn ar gyfer Cymru Ddiogelach; a

 Mark Brooks, Cadeirydd, ManKind.

 

4.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y tystion am ragor o wybodaeth.

 

(11:30-12:30)

5.

Y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru): Sesiwn Dystiolaeth 8 (y Sector Cyhoeddus)

Naomi Alleyne, Cyfarwyddwr, Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai, CLlLC

Jackie Stamp, Prif Weithredwr, New Pathways

Y Ditectif Uwcharolygydd Lian Penhale, Heddlu De Cymru 

Y Ditectif Arolygydd Bryan Heard, Heddlu De Cymru 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

Naomi Alleyne, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai, CLlLC;

Jackie Stamp, Prif Weithredwr, New Pathways;

y Ditectif Uwch-arolygydd Lian Penhale, Heddlu De Cymru; a'r

Ditectif Arolygydd Bryan Heard, Heddlu De Cymru.

 

5.2 Cytunodd Heddlu De Cymru i ddarparu copi o'r adroddiad 'Mynd i'r Afael â Thrais yn erbyn Menywod a Merched 2014-2017' gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru.

 

6.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.