Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson  029 2089 8639

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Ni chafwyd ymddiheuriadau.

(09:15 - 09:30)

2.

Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Diwygio) 2015: Tystiolaeth gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol

Carl Sargeant AC, Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol

Amelia John, Diprwy Gyfarwyddwr, Is-adran Dyfodol Tecach

Andrew Charles, Pennaeth Datblygu Cynaliadwy

Louise Gibson, Cyfreithiwr

 

E&S(4)-29-14 Papur 1

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Fe wnaeth y Gweinidog a’i swyddogion ateb cwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

(09:30 - 11:00)

3.

Y Bil Cynllunio (Cymru): Cyfnod 1 - Sesiwn dystiolaeth 1

Carl Sargeant AC, Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Yr Aelod sy’n gyfrifol
Neil Hemington, Prif gynllunydd

Dion Thomas, Uwch-reolwr y Bil Cynllunio

Sarah Dawson, Gwasanaethau cyfreithiol

 

Y Bil Cynllunio (Cymru)

 

Memorandwm esboniadol

Cofnodion:

Fe wnaeth y Gweinidog a’i swyddogion ateb cwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

(11:00 - 11:45)

4.

Y Bil Cynllunio (Cymru): Cyfnod 1 - Sesiwn dystiolaeth 2

Y Cynghorydd Anthony Jones, Cadeirydd y pwyllgor cynllunio, Cyngor Sir Gaerfyrddin

Y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a llefarydd CLlLC ar gynllunio

Y Cynghorydd John Wyn Williams, Aelod Cabinet ar gyfer cynllunio, Cyngor Gwynedd

Y Cynghorydd Giles Howard, Aelod Cabinet, Cyngor Sir Fynwy

 

E&S(4)-29-14 Papur 2

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Fe wnaeth y tystion ateb cwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

 

(11:45 - 12:30)

5.

Y Bil Cynllunio (Cymru): Cyfnod 1 - Sesiwn dystiolaeth 3

Aled Davies, Pennaeth yr adran rheoleiddio, Cyngor Gwynedd

Eifion Bowen, Pennaeth cynllunio, Cyngor Sir Gaerfyrddin

Marcus Goldsworthy, Rheolwr gweithredu rheoli datblygu, Cyngor Bro Morgannwg

Jane Lee, Swyddog polisi, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Cofnodion:

Fe wnaeth y tystion ateb cwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

 

(13:30 - 14:15)

6.

Y Bil Cynllunio (Cymru): Cyfnod 1 - Sesiwn dystiolaeth 4

Martin Buckle, Aelod o Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Jane Gibson, Cyfarwyddwr Cynllunio a Chyfeiriad y Parc, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Jonathan Cawley, Cyfarwyddwr Cynllunio a Threftadaeth Ddiwylliannol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

 

E&S(4)-29-14 Papur 3

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Fe wnaeth y tystion ateb cwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

 

(14:15 - 15:00)

7.

Y Bil Cynllunio (Cymru): Cyfnod 1 - Sesiwn dystiolaeth 5

Lyn Cadwallader, Prif weithredwr, Un Llais Cymru

Mike Cuddy, Is-gadeirydd Un Llais Cymru ac Arweinydd Cyngor Tref Penarth

Paul Egan, Dirprwy brif weithredwr, Un Llais Cymru

Cofnodion:

Fe wnaeth y tystion ateb cwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

 

8.

Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

8.1

Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Diwygio) 2015: Gohebiaeth gan y Gynghrair Datblygu Cynaliadwy

E&S(4)-29-14 Papur 4

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Fe wnaeth Aelodau’r Pwyllgor nodi’r llythyr.

8.2

Ymchwiliad i effeithlonrwydd ynni a thlodi tanwydd yng Nghymru: Rhagor o wybodaeth gan Nwy Prydain yn dilyn cyfarfod 13 Tachwedd

E&S(4)-29-14 Papur 5

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Fe wnaeth y Pwyllgor nodi’r wybodaeth.

 

8.3

Ymateb i'r ymgynghoriad - Egwyddorion cyffredinol y Bil Cynllunio (Cymru)

Dogfennau ategol: