Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Cyswllt: Alun Davidson  029 2089 8639

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Vaughan Gething ar ôl iddo gael ei benodi yn Ddirprwy Weinidog i Lywodraeth Cymru.

 

 

(09:30 - 10:30)

2.

Craffu ar waith y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi

E&S(4)-20-13 papur 1

 

Jeff Cuthbert AC, Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi

Kate Cassidy, Cyfarwyddwr Cymunedau a Threchu Tlodi

Andrew Charles, Pennaeth Datblygu Cynaliadwy

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Bu'r Gweinidog a'i swyddogion yn ateb cwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

 

(10:30 - 11:15)

3.

Cymorth y wladwriaeth ar gyfer pysgodfeydd a dyframaethu - Trafodaeth gyda Rhodri Glyn Thomas AC

E&S(4)-19-13 papur 2

 

Rhodri Glyn Thomas AC, Aelod, Pwyllgor y Rhanbarthau

Gregg Jones, Pennaeth Swyddfa UE Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu Rhodri Glyn Thomas yn ateb cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 5

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.

 

(11:30 - 12:30)

5.

Cynigion i ddiwygio'r Polisi Amaethyddol Cyffredin a'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin – trafodaeth ar y sefyllfa diweddaraf

Dermot Ryan, Cynrychiolydd Parhaol Iwerddon i'r UE

Gregg Jones, Pennaeth Swyddfa UE Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cofnodion:

5.1 Bu Dermot Ryan yn ateb cwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

 

(13:30 - 14:30)

6.

Deddfwriaeth rheoli cŵn - Trafodaeth bwrdd crwn

E&S(4)-19-13 papur 3 : RSPCA Cymru

E&S(4)-19-13 papur 4 : Cymdeithas Prif Swyddogion Heddlu Cymru

 

          Gavin Grant, Prif Weithredwr, RSPCA Cymru

Gareth Pritchard, Dirprwy Brif Gwnstabl Dros dro, Heddlu Gogledd Cymru

Dave Joyce, Swyddog Cenedlaethol Iechyd, Diogelwch ac Amgylchedd, CWU

Sally Burnell, Pennaeth y Cyfryngau a Cysylltiadau Cyhoeddus, Cymdeithas Milfeddygol Prydain

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Bu’r tystion yn ateb cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

7.

Papurau i'w nodi

Cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 5, 13 a 19 Mehefin

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Nododd y Pwyllgor y cofnodion.

 

 

Trawsgrifiad