Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

CLA(4)-03-16 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

Offerynnau'r weithdrefn penderfyniad negyddol

 

 

 

2.1

CLA648 - Rheoliadau Dileu Atebolrwydd dros Fenthyciadau i Fyfyrwyr at Gostau Byw (Cymru) 2016

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 19 Ionawr 2016; Fe'u gosodwyd ar:  25 Ionawr 2016; Yn dod i rym ar: 1 Awst 2016

 

2.2

CLA652 - Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) (Diwygio) 2016

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 26 Ionawr 2016; Fe'u gosodwyd ar:  29 Ionawr 2016; Yn dod i rym ar: 22 Chwefror 2016

 

2.3

CLA653 – Rheoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) (Diwygio) 2016

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 27 Ionawr 2016; Fe'u gosodwyd ar:  29 Ionawr 2016; Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2016.

 

2.4

CLA654 - Rheoliadau Deddf Gofal Plant 2006 (Asesiadau Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2016

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 27 Ionawr 2016; Fe'u gosodwyd ar:  29 Ionawr 2016; Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2016.

 

2.5

CLA655 - Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Meddygol Sylfaenol a Gwasanaethau Deintyddol Sylfaenol) (Cymru) (Diwygio a Darpariaeth Drosiannol) 2016

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 26 Ionawr 2016; Fe'u gosodwyd ar:  29 Ionawr 2016: Yn dod i rym ar: 1 Mawrth 2016.

 

2.6

CLA658 - Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Gwasanaethau Cyn Ymgeisio) (Cymru) 2016

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 27 Ionawr 2016; Fe'u gosodwyd ar:  1 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 16 Mawrth 2016.

 

2.7

CLA661 - Rheoliadau Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) (Cymru) (Diwygio) 2016

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 27 Ionawr 2016; Fe'u gosodwyd ar:  1 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 1 Mawrth 2016

 

2.8

CLA662 - Gorchymyn Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol(Cymhwyso Deddfiadau) (Cymru) 2016

Y weithdrefn negyddol; Fe'i gwnaed ar: 27 Ionawr 2016; Fe'i gosodwyd ar:  1 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 1 Mawrth 2016.

 

2.9

CLA663 – Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Cymru) 2016

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 27 Ionawr 2016; Fe'u gosodwyd ar:  1 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 1 Mawrth 2016.

 

2.10

CLA664 - Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwygio) 2016

Y weithdrefn negyddol; Fe'i gwnaed ar: 27 Ionawr 2016; Fe'i gosodwyd ar:  1 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 16 Mawrth 2016.

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

 

2.11

CLA649 - Rheoliadau Deddf Cymwysterau Cymru 2015 (Diwygiadau Canlyniadol) 2016

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe'u gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi: Fe'u gosodwyd ar: dyddiad heb ei nodi; Dyddiad dod i rym: 1 Mai 2016

 

2.12

CLA667 - Rheoliadau Plant (Llety Diogel) (Cymru) (Diwygio) 2016.

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe'u gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi; Fe’u gosodwyd ar: dyddiad heb ei nodi; Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(2)

 

Deddfwriaeth arall

 

2.13

CLA650 - Cod Ymarfer ar Rôl Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol o dan y rhan 8 (Swyddogaethau Gwasanaethau Cymdeithasol) o'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014

Gweithdrefn unol â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014

 

3.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau'r weithdrefn penderfyniad negyddol

 

3.1

CLA651 - Rheoliadau Deddf Cronfeydd Dŵr 1975 (Capasiti, Cofrestru, Ffurflenni Rhagnodedig ac ati) (Cymru) 2016

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 27 Ionawr 2016; Fe'u gosodwyd ar:  29 Ionawr 2016; Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2016.

 

CLA(4)-03-16 – Papur 2 – Adroddiad

CLA(4)-03-16 – Papur 3 – Rheoliadau

CLA(4)-03-16 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

4.

Is-ddeddfwriaeth sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.7

4.1

CLA647 - Canllawiau Statudol o dan adran 15 o Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 ac adran 60 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006

Y weithdrefn negyddol ddyrchafedig: Fe’u gosodwyd ar: 25 Ionawr 2016; Yn dod i rym ar: Anhysbys

 

CLA(4)-03-16 – Papur 5 – Adroddiad

CLA(4)-03-16 – Papur 6 – Canllawiau

CLA(4)-03-16 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

5.

Papurau i’w nodi

CLA(4)-03-16 – Papur 8 – Llythyr gan y Gwir Anrhydeddus David Lidington AS, y Gweinidog Gwladol dros Ewrop

 

CLA(4)-03-16 – Papur 9 – Adroddiad Canolfan Llywodraethiant Cymru a'r Uned Cyfansoddiad: Her a Chyfle: Bil Cymru Drafft 2015

 

CLA(4)-03-16 – Papur 10 – Trawsgrifiad Yr Uwch-Bywllgor Cymreig, Ty’r Cyffredin: Bil Cymru Drafft

 

CLA(4)-03-16 – Papur 11 – Ymateb gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

 

 

Dogfennau ategol:

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

(ix) lle mae unrhyw fater sy’n ymwneud â busnes mewnol y pwyllgor, neu fusnes mewnol y Cynulliad, i gael ei drafod

 

6.1

Agenda Ddiwygio Llywodraeth y DU ar yr Undeb Ewropeaidd

CLA(4)-03-16 – Papur 11 - Papur ar waith y Pwyllgor ar Agenda Ddiwygio Llywodraeth y DU ar yr UE

CLA(4)-03-16 – Papur briffio'r Gwasanaeth Ymchwil ar y broses negodi

 

 

6.2

Blaenraglen Waith

CLA(4)-3-16 – Papur 12 – Blaenraglen waith