Agenda a chofnodion drafft

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

2.1

CLA128 - Gorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol (Trefniadau Asesu wrth Dderbyn i'r Cyfnod Sylfaenol) (Cymru) (Dirymu) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’i gwnaed ar 23 Mawrth 2012. Fe’i gosodwyd ar 27 Mawrth 2012. Yn dod i rym ar 18 Ebrill 2012.

 

2.2

CLA132 - Rheoliadau Dosbarthu Carcasau Eidion a Moch (Cymru) (Diwygio) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 26 Mawrth 2012. Fe’u gosodwyd ar 28 Mawrth 2012. Yn dod i rym ar 18 Ebrill 2012.

 

2.3

CLA135 - Rheoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) (Diwygio) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 28 Mawrth 2012. Fe’u gosodwyd ar 30 Mawrth 2012. Yn dod i rym ar 1 Mai 2012.

2.4

CLA136 - Rheoliadau Diogelwch Tân (Galluoedd Cyflogeion) (Cymru) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 8 Ebrill 2012. Fe’u gosodwyd ar 16 Ebrill 2012. Yn dod i rym ar 12 Mai 2012.

2.5

CLA129 - Gorchymyn Personau Cydnabyddedig (Cosbau Ariannol) (Penderfynu Trosiant) (Cymru) 2012

Y weithdrefn gadarnhaol. Ni nodwyd y dyddiad y’i gwnaed. Ni nodwyd y dyddiad y’i gosodwyd. Yn dod i rym ar 9 Mai 2012.

2.6

CLA130 - Rheoliadau Iechyd Meddwl (Darpariaeth Ranbarthol) (Cymru) 2012

Y weithdrefn gadarnhaol. Ni nodwyd y dyddiad y’u gwnaed. Ni nodwyd y dyddiad y’u gosodwyd. Dyddiad dod i rym yn unol â rheoliad 1 (2).

2.7

CLA137 - Rheoliadau Iechyd Meddwl (Atgyfeiriadau Gofal Sylfaenol a Chymhwystra i Gynnal Asesiadau Iechyd Meddwl Sylfaenol) (Cymru) 2012

Y weithdrefn gadarnhaol. Dyddiad y’u gwnaed 2012. Ni nodwyd y dyddiad y’u gosodwyd. Yn dod i rym ar 1 Hydref 2012.

3.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i’w codi gyda’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

4.

Gohebiaeth y Pwyllgor

4.1

CLA110 - Gorchymyn Awdurdodau Lleol Ynys Môn (Newid Blynyddoedd Etholiadau Cyffredin) 2012

Papurau:

CLA(4)-09-12(p1) – Llythyr gan y Cadeirydd i’r Gweinidog, dyddiedig 16 Mawrth 2012

CLA(4)-09-12(p2) – Ymateb y Gweinidog, dyddiedig 31 Mawrth 2012 (Saesneg yn unig)

 

Dogfennau ategol:

5.

Ymchwiliadau'r Pwyllgor: Ymchwiliad i sefydlu awdurdodaeth ar wahân i Gymru - EITEM WEDI'I GOHINO

5.1

Yr Athro Iwan Davies, LLB (Cantab), LLM, PhD (Cymru) o Gray's Inn, Bargyfreithiwr, Dirprwy Is-Ganghellor, Ysgol y Gyfraith,
Prifysgol Abertawe

Yr Athro Iwan Davies, Dirprwy Is-Ganghellor, Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Abertawe

6.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Caiff Pwyllgor benderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod neu unrhyw ran o gyfarfod:

(vi) lle mae’r Pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi

 

8.

Trafod y dystiolaeth a gyflwynwyd i'r ymchwiliad hyd yma