Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad negyddol

2.1

CLA58 - Rheoliadau Camddefnyddio Sylweddau (Llunio a Gweithredu Strategaeth) (Cymru) (Diwygio) 2011

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 1 Tachwedd 2011. Fe’u gosodwyd ar 14 Tachwedd 2011. Yn dod i rym ar 5 Rhagfyr 2011.

 

 

 

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad cadarnhaol

 

Dim

3.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i’w codi gyda’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad negyddol

3.1

CLA57 - Rheoliadau Trosedd ac Anhrefn (Llunio a Gweithredu Strategaeth) (Cymru) (Diwygio) 2011

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 6 Tachwedd 2011. Fe’u gosodwyd gerbron Senedd y DU ar 14 Tachwedd 2011. Fe’u gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar 14 Tachwedd 2011. Yn dod i rym ar 5 Rhagfyr 2011.

 

 

Dogfennau ategol:

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad cadarnhaol

3.2

CLA59 - Rheoliadau Strategaethau ar gyfer Gofalwyr (Cymru) 2011

Y weithdrefn gadarnhaol. Fe’u gwnaed yn 2011. Ni nodwyd y dyddiad y’u gosodwyd. Yn dod i rym ar 1 Ionawr 2012

 

 

Dogfennau ategol:

3.3

CLA60 - Gorchymyn Caniatâd Cynllunio (Tynnu'n ôl Orchymyn Datblygu neu Orchymyn Datblygu Lleol) (Iawndal) (Cymru) 2012

Y weithdrefn gadarnhaol. Ni nodwyd y dyddiad y’i gwnaed. Ni nodwyd y dyddiad y’i gosodwyd. Yn dod i rym ar 31 Ionawr 2012.

 

Dogfennau ategol:

4.

Gohebiaeth y Pwyllgor

Eitem 4.1    CLA46 – Rheoliadau Ymchwiliadau Lleol, Ymchwiliadau Cymwys a Gweithdrefnau Cymwys (Swm Dyddiol Safonol) (Cymru) 2011

 

CLA(4)-13-11(p1) – Llythyr oddi wrth y Cadeirydd at y Gweinidog, 18 Hydref 2011

CLA(4)-13-11(p2) – Ymateb y Gweinidog, 11 Tachwedd 2011(Saesneg yn unig)

 

Dogfennau ategol:

5.

Trafod ymchwiliadau’r pwyllgor ar gyfer y dyfodol

5.1

Ymchwiliadau'r Pwyllgor: Awdurdodaeth gyfreithiol i Gymru

 

CLA(4)-13-11(p3) – Papur briffio gan y gwasanaeth ymchwil

Dogfennau ategol:

6.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

Papurau i’w nodi:

CLA(4)-12-11- Adroddiad o’r cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Tachwedd 2011

Dogfennau ategol:

Trawsgrifiad

View the meeting transcript.