Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

2.

Tystiolaeth mewn perthynas â Bil Cymru drafft

(Amser a ddynodwyd: 13.30)

 

Y Gwir Anrhydeddus Stephen Crabb AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru;

Geh Williams, Swyddfa Cymru;

Sue Olley, Swyddfa Cymru

 

 

CLA(4)-29-15 - Papur Briffio'r Gwasanaeth Ymchwil

CLA(4)-29-15 – Gwasanaethau Cyfreithiol

 

 

Dogfennau ategol:

3.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

CLA(4)-29-15 – Papur 2 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

 

 

 

3.1

CLA617 - Rheoliadau Taliadau Colli Cartref (Symiau Rhagnodedig) (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 9 Tachwedd 2015;  Fe'u gosodwyd ar: 13 Tachwedd 2015; Yn dod i rym ar: 10 Rhagfyr 2015

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

 

3.2

CLA618 - Gorchymyn Deddf Tai 1985 (Diwygio Atodlen 2A) (Troseddau Difrifol) (Cymru) 2016

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe'i gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi: Fe'i gosodwyd ar: dyddiad heb ei nodi; Yn dod i rym ar: 16 Chwefror 2016

 

3.3

CLA619 - Gorchymyn Deddf Sector Amaethyddol (Cymru) 2014 (Addasu Canlyniadol) 2015

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe'i gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi; Fe’i gosodwyd ar: dyddiad heb ei nodi; Yn dod i rym ar: heb ei nodi

 

4.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

 

4.1

CLA616 - Rheoliadau Dŵr Mwynol Naturiol, Dŵr Ffynnon a Dŵr Yfed wedi'i Botelu (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 4 Tachwedd 2015;  Fe'u gosodwyd ar: 6 Tachwedd 2015; Yn dod i rym ar: 28 Tachwedd 2015

 

CLA(4)-29-15 – Papur 3 – Adroddiad

CLA(4)-29-15 – Papur 4 – Rheoliadau

CLA(4)-29-15 – Papur 5 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

5.

Papurau i’w nodi

CLA(4)-29-15 - Papur 6 - Llythyr oddi wrth Gadeirydd Pwyllgor Dethol Tŷ'r Cyffredin ar Faterion Cymreig

 

CLA(4)-29-15 - Papur 7 - Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Menter a Busnes mewn perthynas â Bil Cymru drafft

 

 

CLA(4)-29-15 - Papur 8 - Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol mewn perthynas â Bil Cymru drafft

 

CLA(4)-29-15 - Papur 9 - Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol mewn perthynas â Bil Cymru drafft

 

CLA(4)-29-15 - Papur 10 - Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg mewn perthynas â Bil Cymru drafft

 

CLA(4)-29-15 - Papur 11 - Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd mewn perthynas â Bil Cymru drafft

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn ar gyfer y busnes canlynol:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi, neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson;

 

6.1

Trafod y Dystiolaeth Lafar

6.2

Nodyn o’r Gweithdy deddfwriaeth ar Cryfhau Bil Cymru drafft

CLA(4)-29-15 – Papur 12 – Nodyn o’r Gweithdy deddfwriaeth ar Cryfhau Bil Cymru drafft

6.3

Trafod gwaith y Pwyllgor ar agenda Llywodraeth y DU o ran diwygio'r UE

CLA(4)-29-15 - Papur 13 - Agenda Llywodraeth y DU o ran diwygio'r UE

CLA(4)-29-15 - Papur 13 - Atodiad

 

6.4

Llythyr drafft at y Pwyllgor Busnes

CLA(4)-29-15 - Papur 14 - Llythyr drafft at y Pwyllgor Busnes ynghylch gwaith etifeddiaeth

 

6.5

Blaenraglen Waith

CLA(4)-29-15 – Papur 15 – Blaenraglen waith